If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Tomcat integrācija ar Apache

 1. Instalē Apache2 konektoru Tomcat  tīmekļa lietotņu serverim:

  sudo apt-get install libapache2-mod-jk
  a2enmod jk
 2. Apskata Tomcat palaišanas skriptu /etc/init.d/tomcat7 (ja izmanto iebūvēto serveri, vai .../tomcat/bin/startup.sh, ja izmanto atsevišķi uzstādīto serveri). Izsecina no turienes Tomcat saknes mapi (ko dažreiz sauc arī par CATALINA_HOME). Piemēram, ja skripts izskatās šādi:

  NAME=tomcat7
  DESC="Tomcat 7 servlet engine"
  CATALINA_HOME=/usr/share/$NAME
  tad "CATALINA_HOME" jeb "tomcat_home" vērtība ir "/usr/share/tomcat7".
 3. Apskata failu /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties. Nomaina workers.tomcat_home vērtību uz tomcat7 un workers.java_home uz /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre (ja izmanto OpenJDK), lai tas izskatās, piemēram, sekojoši:

  ...
  workers.tomcat_home = /usr/share/tomcat7
  workers.java_home = "/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre"
  ...
 4. Pārbauda citus iestatījumus:

  ...
  worker.list = ajp13_worker
  worker.ajp13_worker.port = 8009
  worker.ajp13_worker.host = localhost
  worker.ajp13_worker.type = ajp13
  ...

  Ja vērtības nesakrīt, failu atbilstoši jārediģē. Citus iestatījumus atstāj neaiztiktus.

 5. Pārliecās, ka pastāv /etc/apache2/mods-enabled/jk.load fails ar sekojošu saturu:

  LoadModule jk_module /usr/lib/apache2/modules/mod_jk.so
 6. Faila /etc/apache2/apache2.conf beigās pievieno sekojošas rindas:

  ...
  # Send JSPs for context "/japp*" to ajp13_worker
  JkMount /japp ajp13_worker
  JkMount /japp/* ajp13_worker

  Kur /japp ir Javas tīmekļa lietotne, kuras URLus Apache nosūtīs izpildei uz Tomcat. Līdzīgi var pievienot arī citas lietotnes.

 7. Tomcat konfigurācijas failā /etc/tomcat7/server.xml atkomentē AJP konektora iestatījumus:

  ...
      <!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
      <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"
                 URIEncoding="UTF-8" />
  ...
 8. Pārstartē tomcat:

  sudo /etc/init.d/tomcat7 restart
 9. Pārliecinās, ka tomcat lietotņu serveris klausās uz 8009 portu:

  netstat -ln | grep :8009
  Konektora AJP portam numuram ir jāsakrīt ar "worker.ajp13_worker.port" /etc/libapache2-mod-jk/workers.properties failā norādīto vērtību (skat. augstāk).
 10. Failā /etc/apache2/sites-available/default pievieno rindu:

  <VirtualHost *:80>
  ...
  DocumentRoot  /var/www
  JkMountCopy   On
  ...
 11. Pārstartē Apache:

  sudo /etc/init.d/apache2 restart
  Ja Apache ir vēl kāda vietne (piem., SSL), līdzīgi izmaina arī tās iestatījumus.

Kļūdu novēršana

 1. Izpēta failu /var/log/apache2/mod_jk.log. Ja tajā parādās kļūdas:

  ...
  [[Mon Apr 22 23:00:30 2013]] [[1623:139676589676352]] [[error]] uri_worker_map_ext::jk_uri_worker_map.c
  (506): Could not find worker with name 'jk-manager' in uri map post processing.
  [[Mon Apr 22 23:00:30 2013]] [[1623:139676589676352]] [[error]] uri_worker_map_ext::jk_uri_worker_map.c
  (506): Could not find worker with name 'jk-status' in uri map post processing.
  ...
 2. Failā /etc/apache2/mods-enabled/jk.conf  nokomentē rindas:

  ...
  #    <Location /jk-status>
  #        # Inside Location we can omit the URL in JkMount
  #        JkMount jk-status
  #        Order deny,allow
  #        Deny from all
  #        Allow from 127.0.0.1
  #    </Location>
  #    <Location /jk-manager>
  #        # Inside Location we can omit the URL in JkMount
  #        JkMount jk-manager
  #        Order deny,allow
  #        Deny from all
  #        Allow from 127.0.0.1
  #    </Location>
  ...

Saites

Alternatīva


  
Tags Linux Tīmeklis Serveris Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 14:03
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License