Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Apache starpniekserveris

Must prepare before:  Apache tīmekļa serveris

Apache tīmekļa serveri var izmantot arī kā starpnieku cita tīmekļa servera satura parādīšanai. Tajā skaitā, arī Tomcat lietotņu servera pārsūtīšanai uz 80 portu.

Saturs

Pieņemsim, ka ir nepieciešams vietnē www.mysite.com, kurai ir publiska pieeja, parādīt saturu iekšējā tīkla vietnei ar adresi www.example.com. Izmantojot Apache starpnieka (proxy) moduli publisko serveri var izmantot kā starpniekserveri privātā servera satura attēlošanai.

 1. Iespējo uzstādītos papildu moduļus:

  sudo a2enmod proxy proxy_connect proxy_html proxy_http headers

Satura attēlošana pamatmapē

 1. Pievieno sekojošas rindas /etc/apache2/apache2.conf konfigurācijas failā. Šajā gadījumā tekošā tīmekļa servera  www.mysite.com saknes mapes saturs tiks saņemts no norādītā www.mysite.com tīmekļa servera:

  ## Proxy
  <proxy>
      Order deny,allow
      Allow from all
  </proxy>
  ProxyPass        / http://www.mysite.com
  ProxyPassReverse / http://www.mysite.com

Satura attēlošana apakšmapē

 1. Ja nepieciešams pārsūtīt apakšmapes saturu uz citu portu (piemēram, uz Tomcat lietojumu serveri), /etc/apache2/apache2.conf failā pievieno sekojošas rindas:

  ## Proxy
   <proxy>
      Order deny,allow
      Allow from all
  </proxy>
  ## Jforum
  ProxyPass /forum http://localhost:8080/forum
  ProxyPassReverse /forum http://localhost:8080/forum
  ## Xwiki
  ProxyPass /xwiki http://localhost:8080/xwiki
  ProxyPassReverse  /xwiki http://localhost:8080/xwiki
 2. Testēšanai un atkļūdošanai failā /etc/apache2/apache2.conf ievieto rindas:

  ProxyHTMLLogVerbose On
  LogLevel Debug

  Pēc testēšanas beigšanas šīs rindas nokomentē ar restīti rindu sākumā

Kļūdu novēršana

Ja pārstartējot serveri parāda ziņojumu

AH01425: I18n support in mod_proxy_html requires mod_xml2enc. Without it, non-ASCII characters in proxied pages are likely to display incorrectly.

Uzstāda un iespējo papildu moduli:

sudo apt-get install libxml2
sudo a2enmod xml2enc

Saites

http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_proxy.html


  
Tags Linux Tīmeklis Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 09:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License