Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tomcat tīmekļa lietotņu serveris

Should prepare before:  JDK programmēšanas vide

Should prepare further:  Apache tīmekļa serveris

Šeit ir aprakstīts, kā uzstādīt Tomcat lietojumu serveri produkcijas videi. Ja vēlas uzstādīt pašu jaunāko versiju izstrādes un/vai testa videi, ieteicams izmantot Tomcat no ražotāja arhīva.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

Standarta versiju uzstāda, ievadot komandu:

sudo apt-get install tomcat8

Klausīšanās uz 80 porta

Skatīt alternatīvus risinājumus:

 1. Tomcat integrācija ar Apache
 2. ApacheProxy
 3. Portu pārsūtīšana ar iptables

Testa lietotnes izveide

 1. Izveido "japp" lietotni Tomcat lietotņu mapē:

  mkdir -p /usr/share/tomcat8/webapps/japp/WEB-INF
  1. Apakšdirektorijā "WEB-INF" izveido failu "web.xml":

   touch /usr/share/tomcat8/webapps/japp/WEB-INF/web.xml
  2. Failā ievieto šādu saturu:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <web-app id="japp" version="2.4"
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/
   xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
   <display-name>japp</display-name>

   <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
   </welcome-file-list>

   </web-app>
  3. Savukārt vecākdirektorijā "japp" izveido failu "index.jsp":

   touch /usr/share/tomcat8/webapps/japp/index.jsp
  4. Failā ievieto šādu saturu:

   <h1>Time: <%= new java.util.Date() %></h1>
 2. Atver Firefox pārlūkprogrammu un ieraksta tajā adresi http://localhost:8080/japp. Spiež atjaunošanas pogu dažas reizes un pārliecinās, ka pulkstenis iet uz priekšu. Šādi var pārliecināties, ka "japp" aplikācija ir izsaucama tieši no Tomcat.
 3. Atver adresi  http://localhost/japp. Tāpat nospiež *Refresh* pogu dažas reizes. Šādi var pārliecināties, ka darbojas Apache-Tomcat konektors, t.i. Apache, kurš klausās 80 portu, nodot pieprasījumu tālāk Tomcat aplikācijai.
 4. Pārliecinās, ka tomcat8 un Apache-Tomcat konektora žurnālfailos parādījušies jauni ieraksti (sk. direktorijas /var/log/tomcat8 un /var/log/apache2.

Uzturēšana

Palaišana, apturēšana, pārstartēšana

Serveri palaiž, aptur un pārstartē, ievadot komandu:

sudo /etc/init.d/tomcat8 komanda

kur komanda ir sart, stop vai restart

Žurnāls

Tomcat žurnāls atrodas mape /var/log/tomcat8 noderīgākais fails tajā ir catalina.out
Faila izmaiņas reālā laikā var vērot, ievadot komandu:

tail -f /var/log/tomcat8/catalina.out

Iestatījumu maiņa

Atmiņas palielināšana

 1. root lietotājs izmaina faila /etc/default/tomcat8 faila saturu uz:

  ...
  #JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx128m -XX:+UseConcMarkSweepGC"
  JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC"
  ...

Klausīšanās tikai uz localhost portiem

 1. root lietotājs izmaina faila /etc/tomcat8/server.xml rindu uz

  ...
  <Connector address="localhost" port="8080" protocol="HTTP/1.1"
  ...

Simbolisko saišu izmantošana

 1. Izmaina Tomcat iestatījumus, lai tas ļautu sekot saitēm. Failā /etc/tomcat8/context.xml pievieno papildu rindu <Context> elementam:

  <Context>
      <Resources allowLinking="true" />

Webapps mapes pārvietošana

 1. Iespējo simbolisko saišu izmantošanu (skat. augstāk)
 2. Pārvieto webapps mapi un izveido simbolisko saiti uz to:

  mv /var/lib/tomcat8/webapps /home/webapps
  ln -s /var/lib/tomcat8/webapps /var/lib/webapps

Tekošās mapes norāde

 1. Tā ka žurnālu failu atrašanos var noteikt tekošā mape, /etc/init.d/tomcat8 faila sākumā pēc iestatījumiem DEFAULT=/etc/default/$NAME ievieto rindu:

  cd /var/log/tomcat8

Saites


  
Tags Linux Ubuntu Pārvaldība Java Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 16:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License