If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

XWiki uzstādīšana no ražotāja vietnes

XWiki ir viki serveris, kas darbojas Java vidē. Jaunu XWiki sistēmu, rekomendējam uzstādīt, izmantojot Apt pakotni.
Šajā lapā ir aprakstīts, kā uzstādīt visjaunāko XWiki versiju, no izstrādātāja vietnes, izmantojot *.war failu.
 1. Savāc Stable versijas uzstādīšans failus no XWiki mājaslapas - xwiki-enterprise-web-x.y.war (uzlikšanai uz gatava Web konteinera), kā arī xwiki-enterprise-wiki-x.y.xar - Wiki inicializācijas faili (t.i. gandrīz tukša Wiki sākumsatura uzlikšanai).
 2. root kopē WAR failu xwiki-enterprise-web-x.y.war mapē /var/lib/tomcat7/webapps un pārstartē Tomcat:

  /etc/init.d/tomcat7 restart

  Tā rezultātā WAR arhīvs atarhivējas un izveidojas mape /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki-enterprise-web-x.y.

 3. Pārsauc xwiki-enterprise-web-x.y par xwiki un pēc tam izdzēš WAR failu:

  cd /var/lib/tomcat7/webapps/
  mv xwiki-enterprise-web-x.y  xwiki
  rm xwiki-enterprise-web-x.y.war
  rm -fr xwiki-enterprise-web-x.y
 4. Failā /etc/init.d/tomcat7
  1. Pievieno rindas:

   ...
   DEFAULT=/etc/default/$NAME

   # as xwiki make log in the current folder, change to
   cd /var/log/tomcat7
   ...
  2. Izmaina Tomcat drošības iestatījumus, nomainot rindu TOMCAT_SECURITY=yes uz:

   # Use the Java security manager? (yes/no)
   TOMCAT5_SECURITY=no

   Tas vajadzīgs, jo XWiki raksta savu žurnāla (log) failu mapē /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki/WEB-INF

  3. Izmaina Tomcat atmiņas apjoma iestatījumus failā /etc/defaults/tomcat7:

   ...
       # JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx128m -XX:+UseConcMarkSweepGC"
       JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=196m -Dfile.encoding=utf-8 -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=100"
   ...
 5. Failā: /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki/WEB-INF/hibernate.cfg.xml
  1. Nokomentē noklusētās bāzes iestatījumus:

   <!-- Configuration for the default database.
            Comment out this section and uncomment other sections below if you want to use another database.
            Note that the database tables will be created automatically if they don't already exist.
       <property name="connection.url">jdbc:hsqldb:file:database/xwiki_db;shutdown=true</property>
       ...
      / <mapping resource="activitystream.hbm.xml"/>
       -->
  2. Atkomentē failā tos Hibernate iestatījumus, kuri  atbilst MySQL datubāzei:

       <!-- MySQL configuration.
   Uncomment if you want to use MySQL ...
   We need to set the sql_mode to a
   less strict value, see XWIKI-1945
   -->
       <property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost...
       ...
       <mapping resource="feeds.hbm.xml"/>
 6. Failā .../xwiki/WEB-INF/xwiki.properties norāda pastāvīgo datu mapi, piemēram:

  ...
  environment.permanentDirectory=/home/webapps/xwiki/data/
  ...
 7. Piekonfigurē Apache2 Jk konektoru tā, lai tas pieslēgtos Tomcat lietotnei /xwiki: pievieno /etc/apache2/apache2.conf faila beigās sekojošas 2 rindas (skatīt Tomcat integrācija ar Apache):

  JkMount /xwiki ajp13_worker
  JkMount /xwiki/* ajp13_worker
 8. Atver MySQL konsoli un ar root tiesībām un ieraksta sekojošas komandas:

  CREATE DATABASE xwiki CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON xwiki.* TO 'xwiki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'xwiki';
  FLUSH PRIVILEGES;
 9. Pārliecinās, ka failā /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki/WEB-INF/web.xml ir UTF-8 kodējums:

  <filter>
  <filter-name>Set Character Encoding</filter-name>
  <filter-class>com.xpn.xwiki.web.SetCharacterEncodingFilter</filter-class>
  <init-param>
  <param-name>encoding</param-name>
  <param-value>UTF-8</param-value>
  </init-param>
  </filter>
 10. Pārliecinās, ka failā  /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki/WEB-INF/xwiki.cfg arī ir UTF-8 kodējums:

  xwiki.encoding=UTF-8
 11. Rediģē failu /var/lib/tomcat7/conf/server.xml, papildinot visu konektoru konfigurācijas parametrus ar URIEncoding="UTF-8":

  ...
  <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"
                 URIEncoding="UTF-8" />
  ...
  <Connector port="8009"
  ...
                 URIEncoding="UTF-8" />
  ...
 12. Zem /var/lib/tomcat7/webapps/xwiki/WEB-INF/lib iekopē MySQL datubāzes draiveri (sk. "Connector/J" MySQL lejuplādes lapā).

 13. Ja pieeja internetam ir caur staprniekserveri (proxy), tad /etc/init.d/tomcat7 failā pievieno parametrus -Dhttp.proxyHost un -Dhttp.proxyPort, piemēram:

  # Set java.awt.headless=true if CATALINA_OPTS is not set so the
  ...
  if [[ -z "$JAVA_OPTS" ]]; then
  #  JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx128M"
   JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Dhttp.proxyHost=144.36.116.39 -Dhttp.proxyPort=8080 -Xmx128M"
  fi
 14. Pārstartē Apache2 un Tomcat5 serveri vēlreiz:

  /etc/init.d/apache2 stop
  /etc/init.d/tomcat7 restart
  /etc/init.d/apache2 start
 15. Izveido /var/www/robots.txt failu (maska 644) ar sekojošu saturu:

  User-agent: *
  Disallow: /*?*
  Disallow: /Panels/
  Disallow: /Sandbox/
  Disallow: /XWiki/
  Disallow: /xwiki/
  Allow: /xwiki/bin/download/

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2013-11-09 15:29
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-09-11 16:36
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License