If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Rsync attālinātu kopiju veidošana

Must prepare before:  Open SSH serveris
Should prepare before:  SSH pieteikšanās bez paroles

Rsyc ir programma, kas veic datu kopēšanu, izmantojot drošu (šifrētu) sakaru kanālu. Izmantojot rsync, iespējams sinhronizēt atsevišķus failus, vai veselu mapju struktūru no attālinātiem serveriem uz lokāla datora.

Saturs

Uzstādīšana

Izpilda komandu:

sudo apt-get install rsync

Vienkārša kopēšana/atjaunošana no mapes uz mapi

 1. Noteiktu mapi uz mapi var nokopēt/atjaunot ar komandu:

  rsync -avzr --delete-after "/from/folder/" "/to/folder/"
 2. Noteiktu mapi caur SSH var nokopēt/atjaunot ar komandu:

  rsync -avzr --delete-after "user@host:/from/folder/" "user@host:/to/folder/"
 3. Vairāku noteiktu mapju saturu var nokopēt/atjaunot, piemēram, ar skriptu:

  #!/bin/bash
  for i in folder1 folder2 folder3; do
      rsync -avzr --delete-after "/from/$i/" "/to/$i/"
  done

Vides sagatavošana

 1. Tiek pieņemts, ka visiem attālinātajiem (mērķa) serveriem darbojas SSH serveris un rezerves kopijas atrodas mapē /home/backup.
 2. Arī uz lokālā datora (failu servera) visas kopijas veido mapē /home/backup, katra atsevišķa servera kopijas izvieto apakšmapē, kas sakrīt ar servera nosaukumu.
 3. Ja uz mērķa serveriem ir aizliegta root lietotāja pieteikšanās, nodrošina, lai lietotājam (piem., student) ir tiesības lasīt rezerves kopiju mapes.
  1. Pievieno lietotāju student root grupai:

   usermod -G root -a student
  2. Nodrošina, ka uz attālinātajiem serveriem root grupai ir tiesības lasīt, bet citiem ne:

   chown root:root /home/backup
   chmod 750 /home/backup
 4. Līdzīgi nodrošina, ka uz lokālā datora student lietotājam ir tiesības rakstīt mapē  /home/backup:

  usermod -G root -a student
  chown root:root /home/backup
  chmod 770 /home/backup
 5. Nodrošina, ka no lokālā datora, uz attālinātajiem serveriem var pieteikties bez paroles.
 6. Ar student lietotāju piesakās visiem mērķa serveriem ar ssh, apstiprina to sertifikātus un pārbauda, ka var pieteikties bez paroles un var nolasīt mapes  /home/backup saturu.
 7. Ja vēlas izmantot īsus kopējamo serveru vārdus, pievieno to IP adreses un nosaukumus failā /etc/hosts, piemēram:

  ...
  85.254.211.1 ante
  92.240.68.210 odo
  ...

Kopēšana ar vilkšanu

'Vairāku publiski pieejamu serveru rezerves kopiju sinhronizāciju ērtāk ir veikt vienotā veidā no failu servera, jo tad ar vienu skriptu var pieslēgties visiem serveriem un "novilkt" no tiem nepieciešamos datus.

 1. Mapē /home/bin izveido failu backup_servers ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  user="valdis"
  # List of servers, delimited by spaces
  hosts="hosta hostb hostc hostd"
  tdir="/home/backup/"
  log="/home/backup/backup_servers_log"

  for chost in $hosts
  do
    backup_dir=$tdir$chost
    if [ ! -d $backup_dir ]; then
      mkdir $backup_dir
    fi
    ## add -n for dry run (test only)
    # command="rsync -avzr --delete-after --delete-excluded --ignore-errors --exclude *old* $user@$chost:/home/backup/ $tdir$chost"
    command="rsync -avzr --delete-after --delete-excluded --ignore-errors $user@$chost:/home/backup/ $tdir$chost"
    echo "============================================================================">>$log
    echo "*********** $chost backup  *********** `date`">>$log
    echo "============================================================================">>$log
    echo $command >> $log
    $command >> $log 2>&1
  done
 2. Izmantotie parametri norāda, ka:
  1. -a veidot pilnu (arhīva) kopiju, ieskaitot failu datumus, grupas un tiesības,
  2. -v rādīt ziņojumus,
  3. -z izmanot datu pārraides kompresēšanu,
  4. -r kopēt visus apakšmapes,
  5. --delete uz lokālā datora izdzēst uz mērķa datora vairs neesošus mapes,
  6. --exclude *old* izlaist failus un mapes, kuru nosaukumā ir old
  7. -n var pievienot, veicot testus (izvada paziņojumus, bet reālu kopēšanu neveic)
 3. Iestata faila pieejas un izpildes tiesības:

  chown student:root /home/bin/backup_servers
  chmod 770 /home/bin/backup_servers
 4. student lietotājs palaiž failu un pārliecinās, ka faili tiek nokopēti un nav nekādu kļūdu.

Kopēšana ar grūšanu

'Ja nepieciešams sinhronizēt datus no datora privātā tīklā, kas nav publiski pieejams, (piemēram, darba vai mājas datora, tad nepieciešams publiski pieejams failu serveris, kuram var pieslēgties un "aizgrūst" uz to nepieciešamos datus.

 1. Mapē /home/bin izveido failu backup_server ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  shost="bubba"
  sdir="/home/"
  thost="files"
  tuser="valdis"
  tport="22"
  tdir="/home/backup/$shost/"
  log="/home/backup/backup_${shost}_log"

  ## add -n for dry run (test only)
  command="rsync -e \"ssh -p $tport\" -avzr --delete-after --delete-excluded --exclude-from /home/bin/backup_exclude  $sdir $tuser@$thost:$tdir"
  echo "============================================================================">>$log  
  echo "*********** $shost backup  *********** `date`">>$log  
  echo "============================================================================">>$log  
  echo $command >> $log
  eval "$command >> $log 2>&1"
 2. Iestata faila pieejas un izpildes tiesības:

  chown root:root /home/bin/backup_server
  chmod 770 /home/bin/backup_server
 3. root lietotājs palaiž failu un pārliecinās, ka faili tiek nokopēti un nav nekādu kļūdu.

Ieplānošana

 1. Izpilda komandu:

  crontab -e
 2. Atvērtajā redaktorā ievieto rindas:

  # m h  dom mon dow   command
  0 6 * * * /home/bin/backup_servers

Kļūdu novēršana

Ja pieslēdzoties parādās kļūda:

rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [[receiver]]
rsync error: remote command not found (code 127) at io.c(454) [[receiver=2.6.9]]

tad uzstāda rsync arī uz mērķa datora.

Saites

Alternatīvas


  
Tags Linux Pārvaldība Kopēšana Tīkls SSH
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-03-26 19:41
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2022-04-11 15:10
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License