Patstāvīgie darbi

Patstāvīgajiem darbiem tiek rekomendēts izmantot Ubuntu Linux operētājsistēmu. Windows sistēmās var izmantot Cygwin rīkus. Lai noteiktu prasmi lietot attiecīgos rīkus, darba gaitā ir jāsagatavo dažādi faili formā 012abc.b.c.ddd, kur:

 1. 012abc ir studenta identifikators,
 2. b ir patstāvīgā darba numurs formā 1, 2, u.t.t.
 3. c ir darbā iesniedzamā faila numurs formā 1, 2, u.t.t.
 4. ddd ir faila paplašinājums

Piemēram, 1. mājas darba faila nosaukums ir formā: 012abc.1.1.txt

1. Darba vides sagatavošana un lietotāja identifikatora izveide

Pārbaudes darbs

 1. Fails formā 012abc.1.1.txt, kuru iegūst sekojoši:
  Atver termināli un sagatavo vienkāršu neformatēta teksta failu, pa vienai rindiņai ievadot komandas:

  echo "Vārds Uzvārds sāls" > temp.1.1.txt
  mv temp.1.1.txt $(sha1sum temp.1.1.txt |cut -c1-6).1.1.txt
  ls *.1.1.txt

  kur:

  • echo "Vārds Uzvārds sāls" izvada norādītos vārdus, Vārds Uzvārds ir jānorāda studenta patiesais vārds un uzvārds, bet sāls ir jebkāds vārds, kas tiek izmantots faila identifikatora anonimizēšanai,
  •  > temp.1.1.txt;  novada šo izdruku īslaicīgā failā
  • mv temp.1.1.txt pārsauc šo īslaicīgo failu uz ...
  • $(sha1sum temp.1.1.txt |cut -c1-6).1.1.txt failu kur pirmie seši burti tiek noteikti ar SHA1 no faila satura, bet pārējā daļa tiek pielikta klāt, atbilstoši uzdevumu noteikumiem
  • ls *.1.1.txt izdrukā (cerams, ka tikai) izveidoto failu, la zinātu, kāds identifikators jāizmano turpmāk visiem citiem failiem, piemēram 012abc.

  Pārliecinieties, ka šī un visu citu failu saturs ir UTF-8 kodējumā!

  Visos sekojošos darbos kā faila identifikators jāizmanto no pirmā faila satura iegūtā kontrolsummas vērtība!

 2. Fails formā 012abc.1.2.txt, kurā ir 3 rindas ar iepriekšējā faila satura MD5, SHA1 un SHA2 (256-bitu) kontrolsummām. Piemēram, sekojoši:

  6954b68202d45d98e0e932d7eb4d712d
  b79c2d3ac126745a29cd5012945213fb4e740b2e
  b0185b8ed9a615e82468446340a3abc22e7d4e4081af2a7beba913839cd11e2a

2. Ar aizstāšanu šifrēta ziņojuma atšifrēšana

Ir dots šifrēts ziņojums:

SHMĢ7ḨOMGFO4VDSO!Ģ7ḨMĢ!2QOMSWSHSOMG9Ļ O2ḨOSHMĢ7ḨOMGFOŪĢFZ1TSĢQOF7!2QOTS.SFQO47F!G9SODPFPWO2ḨODPFPWO9VHPOĢ7WĻPXO2ZOF7!2QOTS.SFSOSDHS!PQOE7DH4S!QŪĢDOZM79ḨĢ7WĢO2ḨO!ĢMĢOZĢHTĢXOLS2!ĢQO.Ģ9OḨ,!SH.,92ĻĢ7QOSHOPFĢJĀ2OBĢHĻSḨ2O2ḨOD1WF2OFSĢĻSḨ2OV!7Ḩ1 O2ḨOḨ7MĢ7ḨQOḨ,OMĢJĢ7ŪOḨ7.Ģ9O4SŪSḨ19ĢQ OWSOF7!2QOḨ,O9VHŪSFSQO.Ģ9OQPBĢQOMĢHZ1DĢ7QO4H,9PŪXODĢWSĢOWS!OTFP.ĻSḨPQOMSĢHQOḨ7.Ģ9OĢ7Q4G9SŪS OMĢJĢO2ZOḨ7FSĢŪĢO.Ģ9OWL2M2ĻĢO2ZŪSḨ1TĢXOZĢHTQO.Ģ9OQPBĢQOD7BGDO2ZOŪSF2 OWPHFGḨQ OQ7Ļ4S!QŪĢDOTS!2OM7BQOZ7JĒĢQ ODSŪOSHO,DH2O.Ģ9O!ZĢḨĢ7QO4SWSLO2ḨOMĢJ2OQSQḨĢ7!ZĢQOḨ,OŪSFSQODSĢQḨĢODP!POSDDPF2ŪP OḨ,OW2HSOMSHG9SOH7!ZGD OWSOF7!2QOQDVŪPQO4H,9PŪXOSHO9,ḨĢOZGḨQOḨ2O.Ģ9OSDTHĢ7ZĢ7QOSD4SWSLO2ḨO.Ģ7!HĢ7ŪO4SZĢJ,9ĢQOḨ,DĢW2Ū2 O.7D OWS!ODĢ7OMĢQĢO.Ģ9OQSQWHG92ĻĢO4Ģ7OF7!2QOTS.SFSOŪSFSQ ODS!OMSĢHQOḨ7.Ģ9OB7H1.SQOSĢZ47F!GDO2ZOWHSQD2XOQWSH2O92HĢQ OW2HSŪOŪP9PO.Ģ9OQĢ7MSOSHODHĢŪO.GHḨĢ7Ū OD,ŪGHOḨ,OQSMSOĢZŪĢQ2ŪSO.Ģ9OLPMĢ7QO4PHMSHGDĢ7Q O.Ģ9OĢ7FGBĢQOV!7Ḩ1 O2ḨO.Ģ7!HĢO.Ģ9OH7!ZG92ĻĢ OWPODSQOḨ7DPF2OḨ,OŪSFSQO.Ģ9OḨ,THĢŪĢQX

Ir zināms, ka:

 1. Ziņojumā ir izmantotas rakstzīmes
  ,!?.0123456789AĀBCČDEĒFGĢHḨIĪYJKĶLĻMNŅOŌPQRŖSŠTUŪVWXZŽ
 2. Katra no augšminētajām rakstzīmēm ir aizstāta ar kādu citu no tās pašas rakstzīmju kopas.
 3. Ziņojums ir rakstīts latviešu valodā ar aptuveni atbilstošu burtu sadalījumu 
 4. lightbulbVisizplatītākā rakstzīme tekstā ir atstarpe nevis burts!

Pārbaudes darbs

 1. Teksta fails formā 012abc.2.1.txt ar divām rindām, kur 1. rinda ir augšminētās ziņojumā izmantotās rakstzīmes, bet 2. rindā rakstzīmes, ar kurām tās ir aizstātas šifrētajā ziņojumā. Piemēram, sekojoši:

   ,!?.0123456789AĀBCČDEĒFGĢHḨIĪYJKĶLĻMNŅOŌPQRŖSŠTUŪVWXZŽ
   Ŗ7ŠŌAPS,G!QBĒ3VJ9NIĻŽ?FHXL Ķ.CUE21ḨŅKRZ4OČŪ680ĪĀWTDYM5
  Ja kāda no rakstzīmēm ziņojumā nav sastopama, un nav nosakāms, ar ko tā varētu būt aizstāta, otrajā rindā liek atstarpi
 2. Teksta fails formā 012abc.2.2.txt, kurā ir atšifrētais ziņojums.

3. Ar Vižnē šifru šifrēta ziņojuma atšifrēšana

Ir dots ar Vižnē šifru šifrēts ziņojums:

WCPS9Š!FŪ2ŅQ4C Ņ!ĻXF,Ļ?4QḨRĻ1ĻĒUJCQḨQFUŅŪ.4S92FĻ8Ŗ,GḨX!2FĻAĪĻ?.?ĀOQ UIŅW42PLLI1IMW44POČIE2QĢĪX!YKĻXĒŖV!ĀTHĻĢDPĀUŅVPḨAMD Ņ?.S?1YWDUĀNN2QḨQEUI,NN7ČŠKV?INŪG7PMQ9ĻGĪ?.X0ORĻ5ĒĶ.44PČČĢDŽĀJŽŠĀŠĻĶDPĪG,FḨŠĻĶD0ĒOYDH1LĢ7FU?.SŽLKĻ!IWCXYČŖ2F.ZĪŌĢĒŽ7KMDOĀU4IŽIRĻAĒŖ?ŽŠ?ŅQ9ŪŽ!?!7HFHĻ7ĒE14ĒČLQĢĻPV,GYE8EĻAĻĒŌŽY9ČL,!ĻŠ.4TŽĒQ6MXVVGYČŖQĀMŅŪ?VXŖŠ037ĻĒO4CPŅA,,2ŪŌ41QFYV8Ņ,ZYIČḨKĻ1FŖJ5Y?2Q6Ļ ,CXĢŽ7GIDŽBFĢDHML,UJTCŠSĀŠY,U0FU4?G6H ĻX0

Ir zināms, ka:

 1. Ziņojums ir rakstīts latviešu valodā
 2. Ziņojumā ir izmantotas rakstzīmes
  ,!?.0123456789AĀBCČDEĒFGĢHḨIĪYJKĶLĻMNŅOŌPQRŖSŠTUŪVWXZŽ
 3. Katra no augšminētajām rakstzīmēm ir aizstāta ar kādu citu, izmantojot rakstzīmju pārbīdi ar 10 zīmju garu atslēgu, kuras darbība ir sekojoša:
  1. Ja atslēgā izmantots nultais simbols no izmantoto rakstzīmju kopas (atstarpe), šifrētā ziņojuma rakstzīme paliek nemainīta
  2. Ja atslēgā izmantots pimais simbols (komats), šifrētajā ziņojumā rakstzīme tiek nomainīta uz secībā nākošo. A kļūst par Ā, Ā kļūst par B, Ž kļūst par atstarpi.
  3. Līdzīgi, ja atslēgā ir izmantota rakstzīme 0, ieejas teksta rakstzīme tiek pārbīdīta par 5 pozīcijām uz priekšu.
  4. Tā kā, šifrējot ziņojumu, rakstzīmju pozīcija tiek pārbīdīta uz priekšu, atšifrējot ar to pašu atslēgu rakstzīmju pozīcijas ir jābīda atpakaļ.
 4. lightbulb Tekstā iet runa par kartupeļiem

Pārbaudes darbs

 1. Fails formā 012abc.3.1.txt kurā ir izmantotā šifrēšanas atslēga, piemēram:

  0123456789
 2. Fails formā 012abc.3.2.txt kurā ir atšifrētais ziņojums
 3. Fails formā 012abc.3.3.xxx kurā ir programmas kods ziņojuma automātiskai atšifrēšanai

4. Ziņojuma kontrolsummas izveide un parakstīšana

Uzdevums

 1. Saskaņā ar The GNU Privacy Handbook: Chapter 1. Getting Started izveidot savu publiskās un privātās atslēgas pāri. Izveides vednī norādīt savu vārdu un uzvārdu.
 2. Vadoties pēc The GNU Privacy Handbook: Exchanging keys importēt sekojošu publisko atslēgu:

  Valda Vītoliņa PGP atslēga

  -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
  Version: GnuPG v1

  mQENBFjndO8BCAC77t0Q+R9fjBpZvD1Y8/1WHu9D2ONoHENo9kq0eAowXrv3IQDV
  w4+LbALGIT67bRCILApjPDkpY2/VqPr6hu5HwHkC8FwBnrzcNtS+MEUdJQjjhdc9
  2fP7BPRN0eJi70VlF2VJHnK/CFktO6z6VGlhGJ8qvDY/xIEzw3tGWOgBBItpLe1c
  Tj6PRrgc6aySCQkF6yQGCDYcFuTlw6t4bTUnuei4qpAJ2xm9aVClAZJ8qLt4eeqU
  lHDJUkKTBzEhUt/42CHNcXeJ3A1vvDMXREZgZltzAXtkushDV5Ds1eBTSdWl4uc9
  uy65yMgqv8iLcpr3r8IMsPF5P/tcdykIbs+/ABEBAAG0PVZhbGRpcyBWaXRvbGlu
  cyAoVmFsZGlzIFbEq3RvbGnFhsWhKSA8dmFsZGlzLnZpdG9saW5zQG9kby5sdj6J
  AT4EEwECACgFAljndO8CGwMFCRLMAwAGCwkIBwMCBhUIAgkKCwQWAgMBAh4BAheA
  AAoJEM3VCczLQW9Kx60H/3xc3FJDw/U136l0oJXUQLcyP8lK4xzPd8F/uGg4vvYQ
  lW/3nQAxVFJD2bwRrfDzxihPSMvB/HfC9EqL4cSvapVguR+TZwD2DD4zuXMucs0s
  /xJN2ImXjbwUZN+1iD8DhjZtrpObi/otEVhWjTIkJIRvUMESMi2ttr3ABG09ARSW
  Cr7PJk9Mk7uu80N4N3HuT7+qUJes1+TGPyyuNvqLiEAdYTDv2InMHQFXcqtY7O/x
  qnmBfa/QRfZIjx6wBhT8M7TvWzkntau/HNiEJFY2H6c6povIOQDwym5j/7QRKJra
  YIMAWsRbCVYu68gWErqRXhRh9l3vfhIrt3zAHBwLIke5AQ0EWOd07wEIAK+rFMTD
  7pA/il1V5BIj2QG3vZTRmK1wWg5OhVTKSL5SbjS/tiJcxNe8Mmv8YgcX6YC5U1mq
  GVaMXkMxEZG8taYJbb6CkRxzwdRd8PjTLa+a/XZ2eu9LSoXrc9T5OoVvldrtKVKz
  2BycvnlFSyqEUy/ZsqP7twyCcc5HaVM1/7VHuuefkWb3LavF7WsFKJPHs4xdZ1HL
  e+txAaUvQH9pPQ7mf7GAZp3qBjJUtOkw10nxjD6Hqxq4pSD352UpdR7L11Pbyw/U
  RKS5yiWumeonA8tJdua0ejziu4si5cSVR9taYNGtRehDoeZh/ZxOPVWMLxxBqr47
  PXyWWiffdcISh9cAEQEAAYkBJQQYAQIADwUCWOd07wIbDAUJEswDAAAKCRDN1QnM
  y0FvShShCACqpUlZowsY15r1Cgg5XBXsJ/4H8l7lXaw2zsN+UC+YVJkYvZHqZl/1
  z2SHJavBZ60DyYM/mvlC8fVF/wr8nYamUarAj/40ZARBTiZ86lmKepIP5P8gagph
  MPJFgA2FWouQgoIUTTQ4Fa3AqkUpm57swypVn91sR+yK7xdG0h1fv1vmUqItl/V5
  P1qVX6F/DcRcBGueJRK0W5IcwZJyN0ic33uTcTJUQYrV1uRG7bdciG3vcqKzZI5X
  kpvxonNIfBbNtu98Y9LLEZTnuT3i3/FcQ9MTz5zhbOZDYNrKY0Fh6kJjPv4Mbx3M
  ys7QwVKlkvf5zQypj0jRYGjVmTRV6hr9
  =NffP
  -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

  Atslēgu var importēt:

  1. Ar kopēšanu un ievietošanu, importēšanā nenorādot atslēgas failu (tad vednis gaida ievadu no tastatūras) un spiežot Ctrl+d beigās
  2. Saglabājot atslēgas saturu īslaicīgā failā un importēšanā norādot šo failu.
 3. Izveidot neformatētu teksta failu formā 012abc.4.1.txt kurā ir jūsu vārds un uzvārds. Piemēram:

  Valdis Vītoliņš

Pārbaudes darbs
Uz servera ir jāiesniedz sekojoši faili:

 1. 012abc.4.1.pub ar jūsu izveidoto publisko atslēgu. To var iegūt, vadoties pēc The GNU Privacy Handbook: Exchanging keys.
 2. 012abc.4.2.gpg fails, kurā ir šifrēts iepriekš sagatavotais teksta fails 012abc.4.1.txt ar Valdis Vītoliņš publisko atslēgu. Šifrēšanu veic, vadoties pēc Encrypting and decrypting documents.
 3. 012abc.4.3.sig, kurā ir iepriekš sagatavotā teksta faila 012abc.4.1.txt paraksts. Parakstu iegūst, vadoties pēc Making and verifying signatures: Detached signatures.

5. OpenVAS drošības skenera lietošana

 1. Uzstāda OpenVAS tīkla drošības skeneri.
 2. Pārbauda sava biroja vai mājas iekšējā tīkla drošību ar OpenVAS skeneri. Jābūt noskenētām vairāk kā vienai iekārtai.

Pārbaudes darbs

 1. Fails formā 012abc.5.1.zip, kurā ir arhivēti OpenVAS skenēšanas pārskata mapes un faili eksportēti HTML (kopā ar bildēm) formā.
 2. Fails formā 012abc.5.2.txt ar skenēšanas rezultātu analīzi un novērtējumu.

6. w3af drošības skenera lietošana

 1. Uzstāda W3af tīmekļa lietotņu drošības skeneri.
 2. Pārbauda paša izvēlētu tīmekļa lietotni ar šo skeneri.

Pārbaudes darbs

 1. Fails formā 012abc.6.1.html kurā ir arhivēti w3af skenēšanas pārskats HTML formā.
 2. Fails formā 012abc.6.2.txt ar skenēšanas rezultātu analīzi un novērtējumu.

7. Datu aizsardzības un drošības jēdzienu dokumentācijas papildināšana

 • Šķirkļa izveide vikipēdijā, piemēram, par "Datu drošība", "Datu privātums", "Datu aizsardzība", "Identifikācija", "Autentifikācija", "Autorizācija", u.tml. Drīkst labot un papildināt esošos šķirkļus, ieviest konfliktējošu jēdzienu detalizēšanu (disambiguation), ieviest šķērssaites un atsauces. Drīkst tulkot attiecīgo jēdzienu skaidrojumu no vikipēdijas angļu valodā, bet tulkojot nedrīkst izmantot žargonu (uzziņai skatīt Angļu - latviešu vārdnīcas).
 • Vai arī šķirkļa izveide http://www.wikihow.com par kādu praktisku rīka ieviešanu, pielietošanu u.tml. saistībā ar datu drošību un aizsardzību. Darba prasības līdzīgas kā vikipēdijai.

Pārbaudes darbs
Teksta fails (piem., 012abc.7.1.txt) ar vietrādi uz lietotāja devumu, piemēram:

http://lv.wikipedia.org/wiki/Special:Contributions/84.237.214.238

8. Izvēles darbs

 1. Darba saskaņošanai varat sazināties ar pasniedzēju.
  Iespējamās tēmas:
  1. Windows 10 ziņojumu plūsmas izpēte ar WireShark
  2. Windows 10 un Ubuntu 15.10 izpēte ar OpenVAS
  3. Izvēlētas tīmekļa lietotnes izpēte ar TamperData
  4. u.tml.
 2. Darba rezultātu iesniedz līdzīgi kā citus darbus failā 012abc.8.1.xxx
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2015-09-14 13:57
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-09-05 13:33
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License