If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Redmine projektu un uzdevumu pārvaldības rīks

Redmine tīmekļa bāzēts projektu un uzdevumu pārvaldības rīks. Šajā lapā ir aprakstīts, kā to uzstādīt uz Ubuntu servera.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Atjauno krātuvju sarakstu:

  sudo apt-get update
 2. Uzstāda izstrādes rīkus:

  sudo apt-get install build-essential
 3. Uzstāda Redmine nepieciešamās pakotnes:

  sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-passenger
  sudo apt-get install redmine redmine-mysql

  Norāda datu bāzes root lietotāja un redmine lietotāja paroli.

  1. Uzstāda papildu Ruby bibliotēkas:

   apt-get install ruby-dev
   sudo gem update --system
   sudo gem update
   sudo gem install bundler
  2. Papildina failu /etc/apache2/mods-available/passenger.conf ar rindu PassengerDefaultUser www-data tā, ka sanāk:

   <IfModule mod_passenger.c>
     PassengerDefaultUser www-data
     PassengerRoot /usr
     PassengerRuby /usr/bin/ruby
   </IfModule>
  3. root lietotājs izveido simbolisko saiti:

   sudo ln -s /usr/share/redmine/public /var/www/redmine
  4. root lietotājs papildina Apache iestatījumus, piemēram, failā /etc/apache2/sites-available/default pievienojot rindas:

     <Directory /var/www/redmine>
       RailsBaseURI /redmine
       PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
     </Directory>
  5. Pārstartē Apache serveri:

   sudo  /etc/init.d/apache2 restart
  6. Atver servera mapi, piemēram, http://localhost/redmine un piesakās ar lietotāju un paroli admin

  Saites

  Uzstādīšana no ražotāja arhīva

  Šajā nodaļā aprakstīts, kā uzstādīt Redmine 2.x versiju no ražotāja arhīva.

  1. Atjauno sistēmas pakotnes:

   sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
  2. Uzstāda apache2 un mysql:

   sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev
  3. Uzstāda izstrādes rīkus:

   sudo apt-get install build-essential libssl-dev libcrypto++-dev
  4. Izveido datu bāzi:
   1. Ievada komandu mysql -u root -p un ievada MySQL lietotāja paroli.
   2. Izpilda pieprasījumu:

    CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8; GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'redmine';

    un spiež Ctrl+d lai izietu.

  5. Lejuplādē Redmine arhīvu, atarhivē to un pārvieto uz pielāgoto programmu mapi:

   wget http://www.redmine.org/releases/redmine-3.3.3.tar.gz
   tar xzf redmine-*.gz
   sudo mv redmine-* /usr/local/redmine
   sudo chown -R root:www-data /usr/local/redmine/
   cd /usr/local/redmine/
  6. Izveido datu bāzes pieslēguma iestatījumu failu:
   1. root lietotājs pārkopē paraugu

    cp /usr/local/redmine/config/database.yml.example /usr/local/redmine/config/database.yml
    vi /usr/local/redmine/config/database.yml
   2. Nomaina parauga saturu:

    production:
    adapter: mysql2
    database: redmine
    host: localhost
    username: redmine
    password: redmine
  7. root lietotājs uzstāda Bundler 1

   gem install bundler
   bundle install --without development test rmagick
  8. Uzģenerē unikālo šifrēšanas atslēgu

   bundle exec rake generate_secret_token
  9. Izveido datu bāzes struktūru:

   RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
   RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:load_default_data

   un norāda lv

  10. Nomaina mapes lietotāju tiesības:

   chown -R root:www-data /usr/local/redmine/
  11. Uzstāda Passenger serveri un ar Apache integrāciju nepieciešamos moduļus:

   gem install passenger
   apt-get install libcurl4-openssl-dev  apache2-dev libapr1-dev libaprutil1-dev libssl-dev
  12. Nokompilē Passenger moduļus esošajam Apache serverim:

   passenger-install-apache2-module
  13. Citā sesijā pēc vedņa norādījumiem, kā root lietotājs izmaina Apache moduļu iestatījumus:
   1. Failā /etc/apache2/mods-available/passenger.load norāda:

    LoadModule passenger_module /var/lib/gems/2.3.0/gems/passenger-5.1.5/buildout/apache2/mod_passenger.so
   2. Failā /etc/apache2/mods-available/passenger.conf norāda:

    <IfModule mod_passenger.c>
         PassengerDefaultUser www-data
         PassengerRoot /var/lib/gems/2.3.0/gems/passenger-5.1.4
         PassengerDefaultRuby /usr/bin/ruby2.3
    </IfModule>
  14. Aktivizē Apache Passenger moduli:

   a2enmod passenger
  15. Ja Redmine ir pieejama atsevišķā tīmekļa mapē
   1. Iestata apache mapi, piemēram, /etc/apache2/sites-available/default failā, pievienojot rindas:

      <Directory /var/www/redmine>
        # This relaxes Apache security settings.
        AllowOverride all
        RailsBaseURI /redmine
        PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
        # MultiViews must be turned off.
        Options -MultiViews
        # Uncomment this if you're on Apache >= 2.4:
        #Require all granted
      </Directory>
   2. Izveido simbolisko saiti uz Redmine bibliotēkām:

    ln -s /usr/local/redmine/public/ /var/www/redmine
  16. Ja Redmine ir virtuālajā mītnē:
   1. Falā /etc/apache2/sites-enabled/redmine.myhost.conf ievieto rindas:

    <VirtualHost *:80>

    ServerName redmine.myhost.conf
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /usr/local/redmine/public

    <Directory />
    # This relaxes Apache security settings.
    AllowOverride all
    RailsBaseURI /
    PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
    # MultiViews must be turned off.
    Options -MultiViews
    Require all granted
    Options FollowSymlinks
    </Directory>

        # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
        # alert, emerg.
        LogLevel warn
        ErrorLog /var/log/apache2/redmine.myhost.conf.error.log
        CustomLog /var/log/apache2/redmine.myhost.conf.log combined
        ServerSignature Off
        UseCanonicalName On

    </VirtualHost>
  17. Pārstartē Apache:

   /etc/init.d/apache2 restart
  18. Atver pārlūkprogrammā adresi, piemēram, http://localhost/redmine un piesakās ar lietotāju un paroli admin.

  Saites

  Time Tracker spraudņa pievienošana

  Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā pievienot Time Tracker spraudni Standarta Redmine 1.x versijai.
  Šis modulis ir novecojis un tā vietā būtu jāizmanto Redmine Hourglass.

  1. root lietotājs atver mapi: /usr/share/redmine/plugins vai /usr/local/redmine/plugins
  2. Lejuplādē spraudņa uzstādīšnas pakotni, atpako to, izdzēš arhīvu:

   wget https://www.redmine.org/attachments/download/11349/redmine_time_tracker-0.4.zip
   unzip redmine_time_tracker-0.4.zip
   rm redmine_time_tracker-0.4.zip 
  3. Pārsauc spraudņa mapi:

   mv redmine_time_tracker-master/ redmine_time_tracker
  4. Dodas uz spraudņa mapi un palaiž uzstāīšanas komandu:

   cd redmine_time_tracker
   rake db:migrate_plugins RAILS_ENV=production
  5. Pārstartē Apache serveri:

   /etc/init.d/apache2 restart

  Saite

  Atkļūdošana

  Lai redzētu Ruby kļūdas, redmine mapē (piem., /usr/local/redmine) palaiž komandu:

  bin/rails server webrick -e production -p 3000 --debug

  Redmine migrācija

  Skatīt Redmine upgrade

   

 1. ^ Lai arī uzstādīšanas vednis nerekomendē to darīt kā root lietotājam, šim ietekumam nesekojam sakarā ar mūsu vadlīnijām, pēc tam izmainot visu mapju īpašnieku uz www-data, kam pēc noklusēšanas čaulas komandas nav atļautas.
Created by Valdis Vītoliņš on 2015-06-01 13:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-07-12 16:25
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License