If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Redmine projektu un uzdevumu pārvaldības rīks

Redmine tīmekļa bāzēts projektu un uzdevumu pārvaldības rīks. Šajā lapā ir aprakstīts, kā to uzstādīt uz Ubuntu servera.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Atjauno krātuvju sarakstu:

  sudo apt-get update
 2. Uzstāda izstrādes rīkus:

  sudo apt-get install build-essential ruby-dev
  sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-passenger libcurl4-openssl-dev  apache2-dev libapr1-dev \
  libaprutil1-dev libssl-dev libpq-dev libreadline-dev imagemagick libmagickcore-dev libmagickwand-dev
 3. Uzstāda papildu Ruby bibliotēkas:

  sudo gem update
  sudo gem install bundler
 4. Uzstāda Redmine nepieciešamās pakotnes:

  sudo apt-get install redmine redmine-mysql

  Norāda datu bāzes root lietotāja un redmine lietotāja paroli.

 5. Papildina failu /etc/apache2/mods-available/passenger.conf ar rindu PassengerDefaultUser www-data tā, ka sanāk:

  <IfModule mod_passenger.c>
    PassengerDefaultUser www-data
    PassengerRoot /usr
    PassengerRuby /usr/bin/ruby
  </IfModule>
 6. root lietotājs izveido simbolisko saiti:

  sudo ln -s /usr/share/redmine/public /var/www/redmine
 7. root lietotājs papildina Apache iestatījumus, piemēram, failā /etc/apache2/sites-available/default pievienojot rindas:

    <Directory /var/www/redmine>
      RailsBaseURI /redmine
      PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
    </Directory>
 8. Pārstartē Apache serveri:

  sudo  /etc/init.d/apache2 restart
 9. Atver servera mapi, piemēram, http://localhost/redmine un piesakās ar lietotāju un paroli admin

Saites

Uzstādīšana no ražotāja arhīva

Šajā nodaļā aprakstīts, kā uzstādīt Redmine 4.x versiju no ražotāja arhīva.

 1. Atjauno sistēmas pakotnes:

  sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
 2. Uzstāda nepieciešamos rīkus un bibliotēkas:

  sudo apt-get install build-essential ruby-dev libssl-dev libcrypto++-dev
  sudo apt-get install apache2 mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev
 3. Uzstāda papildu Ruby bibliotēkas:

  sudo gem update --system
  sudo gem update
  sudo gem install bundler
 4. Izveido datu bāzi:
  1. Ievada komandu mysql -u root -p un ievada MySQL lietotāja paroli.
  2. Izpilda pieprasījumu:

   CREATE DATABASE redmine CHARACTER SET utf8mb4;
   create user 'redmine'@'localhost' IDENTIFIED BY 'redmine';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON redmine.* TO 'redmine'@'localhost';
   flush privileges;

   un spiež Ctrl+d lai izietu.

 5. Lejuplādē Redmine arhīvu, atarhivē to un pārvieto uz pielāgoto programmu mapi:

  wget https://www.redmine.org/releases/redmine-4.2.0.tar.gz
  tar xzf redmine-*.gz
  rm redmine-*.gz
  sudo mv redmine-* /usr/local/redmine
  sudo chown -R root:www-data /usr/local/redmine/
  cd /usr/local/redmine/
 6. Izveido datu bāzes pieslēguma iestatījumu failu:
  1. root lietotājs pārkopē paraugu

   cp /usr/local/redmine/config/database.yml.example /usr/local/redmine/config/database.yml
   vi /usr/local/redmine/config/database.yml
  2. Nomaina parauga saturu:

   production:
   adapter: mysql2
   database: redmine
   host: localhost
   username: redmine
   password: redmine
 7. Uzstāda Bundler 1

  sudo gem install bundler
  sudo bundle install --without development test
 8. Uzģenerē unikālo šifrēšanas atslēgu

  sudo bundle exec rake generate_secret_token
 9. Izveido datu bāzes struktūru:

  sudo RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
  sudo RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:load_default_data

  un norāda lv

 10. Nomaina mapes lietotāju tiesības:

  sudo chown -R root:www-data /usr/local/redmine/
 11. Uzstāda Passenger serveri un ar Apache integrāciju nepieciešamos moduļus:

  sudo gem install passenger
  sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev  apache2-dev libapr1-dev libaprutil1-dev libssl-dev
 12. Nokompilē Passenger moduļus esošajam Apache serverim:

  sudo passenger-install-apache2-module
 13. Citā sesijā pēc vedņa norādījumiem, kā root lietotājs izmaina Apache moduļu iestatījumus:
  1. Failā /etc/apache2/mods-available/passenger.load norāda:

   LoadModule passenger_module /var/lib/gems/2.7.0/gems/passenger-6.0.8/buildout/apache2/mod_passenger.so
  2. Failā /etc/apache2/mods-available/passenger.conf norāda:

   <IfModule mod_passenger.c>
       PassengerRoot /var/lib/gems/2.7.0/gems/passenger-6.0.8
       PassengerDefaultRuby /usr/bin/ruby2.7
   </IfModule>
 14. Aktivizē Apache Passenger moduli:

  a2enmod passenger
 15. Ja Redmine ir pieejama atsevišķā tīmekļa mapē
  1. Iestata apache mapi, piemēram, /etc/apache2/sites-available/default failā, pievienojot rindas:

     <Directory /var/www/redmine>
       # This relaxes Apache security settings.
       AllowOverride all
       RailsBaseURI /redmine
       PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
       # MultiViews must be turned off.
       Options -MultiViews
       # Uncomment this if you're on Apache >= 2.4:
       #Require all granted
     </Directory>
  2. Izveido simbolisko saiti uz Redmine bibliotēkām:

   ln -s /usr/local/redmine/public/ /var/www/redmine
 16. Ja Redmine ir virtuālajā mītnē:
  1. Falā /etc/apache2/sites-enabled/redmine.myhost.conf ievieto rindas:

   <VirtualHost *:80>

   ServerName redmine.myhost.conf
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /usr/local/redmine/public

   <Directory />
   # This relaxes Apache security settings.
   AllowOverride all
   RailsBaseURI /
   PassengerResolveSymlinksInDocumentRoot on
   # MultiViews must be turned off.
   Options -MultiViews
   Require all granted
   Options FollowSymlinks
   </Directory>

       # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
       # alert, emerg.
       LogLevel warn
       ErrorLog /var/log/apache2/redmine.myhost.conf.error.log
       CustomLog /var/log/apache2/redmine.myhost.conf.log combined
       ServerSignature Off
       UseCanonicalName On

   </VirtualHost>
 17. Pārstartē Apache:

  /etc/init.d/apache2 restart
 18. Atver pārlūkprogrammā adresi, piemēram, http://localhost/redmine un piesakās ar lietotāju un paroli admin.

Saites

Time Tracker spraudņa pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā pievienot Time Tracker spraudni Standarta Redmine 1.x versijai.
Šis modulis ir novecojis un tā vietā būtu jāizmanto Redmine Hourglass.

 1. root lietotājs atver mapi: /usr/share/redmine/plugins vai /usr/local/redmine/plugins
 2. Lejuplādē spraudņa uzstādīšnas pakotni, atpako to, izdzēš arhīvu:

  wget https://www.redmine.org/attachments/download/11349/redmine_time_tracker-0.4.zip
  unzip redmine_time_tracker-0.4.zip
  rm redmine_time_tracker-0.4.zip 
 3. Pārsauc spraudņa mapi:

  mv redmine_time_tracker-master/ redmine_time_tracker
 4. Dodas uz spraudņa mapi un palaiž uzstāīšanas komandu:

  cd redmine_time_tracker
  rake db:migrate_plugins RAILS_ENV=production
 5. Pārstartē Apache serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart

Saite

Atkļūdošana

Lai redzētu Ruby kļūdas, redmine mapē (piem., /usr/local/redmine) palaiž komandu:

bin/rails server webrick -e production -p 3000 --debug

Redmine migrācija

Skatīt Redmine upgrade

 1. ^ Lai arī uzstādīšanas vednis nerekomendē to darīt kā root lietotājam, šim ietekumam nesekojam sakarā ar mūsu vadlīnijām, pēc tam izmainot visu mapju īpašnieku uz www-data, kam pēc noklusēšanas čaulas komandas nav atļautas.

  
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-21 14:36
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License