Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Pastāvīga tuneļa izveide ar OpenVPN

Šajā lapā aprakstīts, kā izveidot pastāvīgu, šifrētu savienojumu starp diviem Linux datoriem. Ja nepieciešams īslaicīgs/vienkāršāk izveidojams savienojums, ērtāk izmantot SSH tuneli.

Uzstādīšana

 1. Uz klienta un servera uzliek OpenVPN:

  apt-get install openvpn
 2. Uz servera izveido statisku šifrēšanas atslēgu:

  openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/static.key
 3. Ar ftp vai kā savādāk šo atslēgas failu pārkopē arī uz klienta datora.
  1. Lai failu varētu pārkopēt ar FTP, tam jānomaina īpašnieks, pretējā gadījumā parasts lietotājs to nevarēs nolasīt:

   chown student:student static.key
  2. Lejuplādēto failu arī saglabā /etc/openvpn/static.key un uzliek īpašnieku atpakaļ uz root:

   chown root:root static.key
 4. Izveido servera konfigurācijas failu /etc/openvpn/server.cfg:

  dev tun
  ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
  secret static.key
 5. Izveido klienta konfigurācijas failu /etc/openvpn/client.cfg:

  remote myremote.mydomain
  dev tun
  ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
  secret static.key
 6. Ja uz servera vai klienta ir ugunssiena, pievieno papildu likumu, kas atļauj saņemt paketes no tuneļa interfeisa:

  iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
 7. Palaiž VPN procesu uz servera:

  openvpn --config /etc/openvpn/server.cfg
 8. Palaiž VPN procesu uz klienta:

  openvpn --config /etc/openvpn/client.cfg

Pieprasījumu pārsūtīšana uz tuneli

 1. Uz servera ieslēdz portu pārsutīšanas režīmu (forwarding) un portu pārsūtīšanas likumu, kur a.b.c.d servera publiskā IP adrese:

  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  iptables -t nat -A PREROUTING --dst a.b.c.d -p tcp --dport 88 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80
  iptables -t nat -A OUTPUT --dst a.b.c.d -p tcp --dport 88 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80
 2. Uz klienta izveido jaunu IP likumu tabulu failā /etc/iproute2/rt_tables pirms iebūvēto tabulu saraksta pievieno rindu:

  200   tun
 3. Uz klienta pievieno jaunu likumu, un tun tabulā ieliek noklusēto maršrutu:

  ip ru add from 10.8.0.2 table tun
  ip ro add default via 10.8.0.2 table tun
 4. Procesu nokauj apskatot ar ps -efa|grep openvpn un kill -9 PID kur PID ir procesa identifikators (2. kolonna)

Skripti

Konfigurācija

 1. Konfigurācijas failiem pievieno papildus parametrus savienojuma saglabāšanai un procesa palaišanai fona režīmā. Servera konfigurācijas fails /etc/openvpn/server.cfg:

  dev tun
  ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2
  secret /etc/openvpn/static.key
  comp-lzo
  keepalive 10 60
  ping-timer-rem
  persist-tun
  persist-key
  daemon
 2. klienta konfigurācijas fails /etc/openvpn/client.cfg:

  remote myremote.mydomain
  dev tun
  ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1
  secret /etc/openvpn/static.key
  comp-lzo
  keepalive 10 60
  ping-timer-rem
  persist-tun
  persist-key
  daemon

Palaišana un apturēšana

 1. /home/bin/make_tunnel skripts, kas palaiž VPN procesu un nokonfigurē tīklu uz klienta:

  #!/bin/sh
  # Reset
  /home/bin/delete_tunnel

  # Make tunel and configure routing
  openvpn --config /etc/openvpn/client.cfg
  iptables -A INPUT -i tun0 -j ACCEPT
  ip ru add from 10.8.0.2 table tun
  ip ro add default via 10.8.0.2 table tun
 2. /home/bin/delete_tunnel skripts, kas aptur VPN procesu un novāc lieko tīkla konfigurāciju uz klienta:

  #!/bin/sh
  # Reset
  killall openvpn
  #iptables -F -t nat
  ip ru del from 10.8.0.2 table tun
  ip ro del default via 10.8.0.2 table tun
 3. /home/bin/make_tunnel skripts, kas palaiž VPN procesu un nokonfigurē tīklu uz servera:

  #!/bin/sh
  # Reset
  /home/bin/delete_tunnel

  # Make tunel and configure routing
  openvpn --config /etc/openvpn/server.cfg
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  • Var iekļaut arī IP pakešu pārsūtīšanu, kur a.b.c.d servera publiskā IP adrese:

   iptables -t nat -A PREROUTING --dst a.b.c.d -p tcp --dport 88 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80
   iptables -t nat -A OUTPUT --dst a.b.c.d -p tcp --dport 88 -j DNAT --to-destination 10.8.0.2:80
 4. /home/bin/delete_tunnel skripts, kas aptur VPN procesu un novāc lieko tīkla konfigurāciju uz servera:

  #!/bin/sh
  # Reset
  killall openvpn

Inicializācijas skripts

 1. /etc/init.d/custom-scripts, uz klienta un servera, kas nodrošina automātisku tuneļa izveidi, startējot sistēmas:

  #!/bin/sh
  #/etc/init.d/custom-scripts
  #

  # Some things that run always
  touch /var/lock/custom-scripts

  # Carry out specific functions when asked to by the system
  case "$1" in
    start)
      echo "Starting script custom-scripts "
      echo "make_tunnel..."
      # enter your script path here, e.g. /home/bin/...
      /home/bin/make_tunnel
      ;;
    stop)
      echo "Stopping script custom-scripts"
      echo "delete_tunnel..."
      /home/bin/delete_tunnel
      ;;
    **)
      echo "Usage: /etc/init.d/custom-scripts {start|stop}"
      exit 1
      ;;
  esac
  exit 0
 2. Pārējo skatīt Papildu inicializācijas skripti

Saites


  
Tags Linux Tīkls Serveris Drošība SSH
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:52
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License