If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Moodle tālmācības sistēma

Moodle ir atvērtā koda tālmācības sistēma. Šajā lapā ir aprakstīts, kā uzstādīt Moodle uz Ubuntu Linux servera ar MySQL datu bāzi.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. root lietotājs izpilda komandas:

  apt-get install php5-mysql
  apt-get install moodle
 2. Izpilda uzstādīšanas vedņa norādījumus:

  Web server software: apache2
  Database server software for Moodle: mysql-server
  Database server hostname: localhost
  Database administrator username: root
  Database administrator password: Student007
  DBA password confirmation:  Student007
  Database owner username: moodle
  Database owner password: moodle
  Database user password confirmation: moodle

  ņem vērā paziņojumu:

  Warning - Moodle tables not created in database
  This install script will create the Moodle database, but the tables need to be created by Moodle itself.
  Please launch Moodle immediately after this installation completes:
  http://localhost/moodle/admin
 3. Ja moodle uzstāda uz attālināta datora:
  1. Izmaina faila /etc/moodle/apache.conf rindas:

   # allow from 127.0.0.0/255.0.0.0
   allow from all
  2. Izmaina faila /etc/moodle/config.php rindas:

   $CFG->wwwroot = 'http://111.222.333.444/moodle';

   kur 111.222.333.444 ir servera IP adrese vai DNS nosaukums.

  3. Pārstartē Apache.
 4. Atver saiti http://localhost/moodle/admin vai citu IP adresi vai DNS nosaukumu.
 5. Izpilda vedņa norādījumus.

Latviskošana

 1. Atver http://localhost/moodle/admin/langimport.php un pievieno latviešu valodu.
 2. Moodle konfigurācijā norāda, ka noklusētā sistēmas valoda ir latviešu.

Uzstādīšana no ražotāja arhīva

 1. Uzstāda papildu pakotnes: 

  sudo apt-get install dbconfig-common libapache2-mod-php libphp-adodb libphp-phpmailer \
  mysql-client php-cas php-cgi php-cli php-curl php-dom php-fpm php-gd php-htmlpurifier \
  php-mysql php-pgsql php-tcpdf php-zip ucf
 2. Atver MySQL konsoli:

  mysql -uroot -p

  un ievada paroli

 3. Izveido datu bāzi:

  CREATE DATABASE moodle CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moodle';
  FLUSH PRIVILEGES;
 4. No http://download.moodle.org/ lejuplādē jaunāko stabilo versiju .tgz formātā
 5. Atarhivē failu /var/www mapē, iegūstot /var/www/moodle mapi
 6. Izmaina mapes lietotāja tiesības, ievadot komandu:

  chown -R www-data:www-data /var/www/moodle
 7. Atver http://localhost/moodle saiti un izpilda uzstādīšanas vedņa norādījumus

Papildu moduļu pārbaude un uzstādīšana

 1. Atver http://localhost/admin/environment.php un pārbauda rezultātus.
 2. Ja nepieciešams, sameklē un uzstāda papildus nepieciešamos PHP moduļus, piemēram:

  sudo apt-get install php-intl php-mbstring php-xmlrpc php-soap

Papildu iestatījumi

 1. Lai iestatītu citu e-pasta serveri, atver http://localhost/moodle/admin/settings.php?section=messagesettingemail un norāda SMTP resursdatori vērtību.
 1. Pievieno papildu bibliotēkas:

  apt-get install aspell zip unzip

  un norāda to atrašanās vietu http://localhost/moodle/admin/settings.php?section=systempaths

 2. Lai palielinātu pieļaujamo pielikumu izmēru, izmaina failu /etc/php/7.0/apache2/php.ini faila rindu, uz, piemēram:

  ...
  upload_max_filesize = 100M
  ...
  post_max_size = 100M
  ...
  max_execution_time = 300
  ...
 3. Pārstartē Apache serveri:

  sudo systemctl restart apache2

  Saite: https://docs.moodle.org/37/en/File_upload_size

Kļūdu novēršana

Ja kādā lapā, piemēram, ...message/index.php parādās kļūda ..Class 'DOMDocument' not found,
uzstāda papildu pakotni:

sudo apt-get install php-dom

avots: https://stackoverflow.com/questions/14395239/class-domdocument-not-found

Ja kādā lapā parāda ziņojumu Exception - Class 'ZipArchive' not found,
uzstāda papildu pakotni:

sudo apt-get install php-zip

Saites

Alternatīvas

Skatīt arī


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-03-11 15:01
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-06-30 11:52
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License