Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Git versiju kontrole

Git vadošā sadalītā atvērtā koda versiju kontroles sistēma.

Šajā lapā ir aprakstīts, kā izveidot koplietojamu Git serveri, izmantojot OpenSSH saziņai un lietotāju pārvaldībai.

Saturs

Uzstādīšana

 1. Ja nepieciešams, uz servera uzstāda OpenSSH servisu:

  sudo apt-get install openssh-server

  un izpilda uzstādīšanas vedņa norādījumus.

 2. Gan uz servera, gan darbstacijās uzstāda Git:

  sudo apt-get install git

Lietotāja datu iestatīšana

Git katrai izmaiņai pieprasa norādīt lietotāja vārdu un e-pastu.

 1. Lietotāja vārdu un e-pastu var iestatīt kopīgu visai sistēmai, ievadot komandas:

  git config --global user.name "Name Surname"
  git config --global user.email name.surname@example.com
 2. Iestata vienkāršotu izmaiņu savākšanu un nosūtīšanu:

  git config --global branch.autosetuprebase always
  git config --global push.default simple
 3. Ja nepieciešams, norāda noklusēto teksta redaktoru:

  git config --global core.editor leafpad

Šie iestatījumi tiek saglabāti ~/.gitconfig failā.

Jauna projekta izveide uz servera

 1. Pieslēdzas serverim, piemēram, ievadot komandu:

  ssh student@bcserver
 2. Izveido projekta mapi, piemēram:

  mkdir /home/git/Aaaaaa/
  cd /home/git/Aaaaaa/
  git init --bare

  Norādot --bare, tiek izveidota tikai Git datu bāze bez darba mapēm un failiem. Uz servera tiek rekomendēts veidot šādu Git projektu.

 3. Ja krātuvi paredzēts lietot visiem autentificētiem lietotājiem, pievieno papildu parametru -shared=all, piemēram:

  git init --bare --shared=all

  Ja pieejas tiesības nepieciešams iestatīt precīzāks, skatīt šeit

Projekta klonēšana no servera

Šo paņēmienu ērtāk izmantot, ja sāk ar jaunu, tukšu projektu.

 1. Izmaina tekošo mapi, piemēram, uz git:

  cd ~/git
 2. Izveido jaunu projektu, klonējot no servera:

  git clone ssh://student@bcserver/home/git/Aaaaaa/

  kur /home/git/Aaaaaa/ ir projekta atrašanās vieta failu sistēmā uz servera. Ja projektu nepieciešams klonēt citā mapē, to norāda komandas beigās

Esoša projekta pievienošana serverim

Šo paņēmienu ērtāk izmantot, ja izmanto jau esošu projektu.

 1. Pievieno attālināto Git krātuvi:

  git remote add origin ssh://student@bcserver/home/git/Aaaaaa/

Izmaiņu apstiprināšana un grūšana uz serveri

Lai pievienotu visas projekta izmaiņas indeksam un to apstiprinātu git krātuvē, ievada sekojošas komandas

 1. Apstiprina visus mainītos/dzēstos/pievienotos failus kā izmaiņas indeksā:

  git add -A
 1. Pievieno izmaiņas lokālajai Git krātuvei:

  git commit -a -m "Komentārs"
 2. Aizgrūž izmaiņas uz attālināto krātuvi:

  git push -u origin master

  Pēc git push -u origin master ievadīšanas turpmāk var ievadīt tikai git push

Saites

Kļūdu risināšana

 1. remote: error: denying non-fast-forward refs/heads/master (you should pull first)
  Attālinātajā krātuvē izmaina iestatījumus:

  git config receive.denynonfastforwards false

Alternatīvas


  
Tags Linux Serveris Tīmeklis Programmēšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-04-25 16:25
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License