If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Video konvertēšanas rīki

Uzstādīšana

 1. Uzstāda nepieciešamās rīku pakotnes:

  sudo apt-get install ffmpeg2theora lame mencoder oggz-tools libav-tools vorbis-tools

Ekrāna un skaņas ierakstīšana

 1. Ievada komandu:

  ffmpeg -f alsa -ac 1 -i pulse -f x11grab -r 4 -s $res -i :0.0 -acodec pcm_s16le -v error fails.avi

Konvertēšana

 1. Atsevišķu audio un video faila sapludināšana *.ogv failā:

  oggzmerge audio_fails.ogg video_fails.ogg -o video_fails_ar_skanu.ogv
 2. Atsevišķu audio un video faila sapludināšana *.avi failā:

  mencoder -audiofile audio_fails.mp3 video_fails.avi -ovc copy -oac copy -o video_fails_ar_skanu.avi
 3. *.avi faila pārkonvertēšana uz *.ogv failu:

  ffmpeg -i ieejas_fails.avi -acodec libvorbis -ac 1 -b 1024k izejas_fails.ogv
 4. Attēla starprindu iztīrīšana (deinterlacing):

  mencoder -idx -oac mp3lame -ovc lavc -vf yadif=3,mcdeint=1,framestep=2,harddup -lameopts abr:q=5 -lavcopts vcodec=mjpeg -ffourcc MJPG ieejas_fails.avi -o izejas_fails.avi
 5. Canon fotoaparāta *.avi failu konvertēšana uz Cinelerra vēlamo *.avi formātu:

  ffmpeg2theora -v 5 -V 1000 --optimize -F 20 -S 2 -K 40 -a 1 -c 1 -H 22050 -A 36 -x 1024 -y 768 -o izejas_fails.avi ieejas_fails.avi
 6. *.ogg fail pārkonvertešana uz *.mp3:

  oggdec -o - ieejas_fails.ogg|lame -h -V 4 --vbr-new - izejas_fails.mp3
 7. *.ogv faila konvertēšana uz Cinelerra vēlamo *.avi formātu:

  mencoder -idx ieejas_fails.ogv -oac mp3lame -ovc lavc -vf harddup -lameopts abr:q=5 -lavcopts vcodec=mjpeg -ffourcc MJPG -o izejas_fails.avi
 8. *.wma failu konvertēšana uz *.ogg:

  #!/bin/sh
  # Convert a .wma to an .ogg using ‘mplayer’ and ‘oggenc’.
  #
  # Public Domain
  # Šo failu izmanto, lai konvertētu Olympus diktofona *.wma failus

  set -e
  IN=$1
  shift
  if [[ -z "${IN}" ]]; then
      IN=-
      WAV=audio.wav
  else
      WAV=$(basename "${IN}" .wma).wav
  fi
  mplayer -vc dummy -vo null -ao pcm:waveheader:file="${WAV}" "${IN}"
  FILEDAT=$(file "${WAV}")
  BITS=$(echo ${FILEDAT} | sed -e 's/.*\(8\|16\|32\) bit.*/\1/')
  if echo ${FILEDAT} | grep -q mono; then
      CHANS=1
  else
      CHANS=2
  fi
  oggenc -R 44100 -B ${BITS} -C ${CHANS} "${WAV}" >/dev/null
  rm -f "${WAV}"

  Piezīmes

  • audiofailu *.ogg paplašinājuma vietā var izmantot arī *.oga paplašinājumu
  • mencoder un ffmpeg2theora paraugos parādīto ieejas failu paplašinājuma vietā var (mēģināt) izmantot arī citus paplašinājumus (un formātus)

Vairāku failu apstrāde

Parasti ir nepieciešams konvertēt uzreiz daudzus failus. Tāpēc ir ērti izveidot skriptu, kas to izdara automātiski. Tālāk ir dots skripta izveides apraksts.

 1. Izveido vienu (vai vairākus) skriptus un padara to izpildāmu:

  touch do_all.sh
  chmod +x do_all.sh
 2. Atver skriptu ar redaktoru:

  gedit do_all.sh
 3. Skriptā ieliek sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  # ieejas faila paplašinājums(i)
  pap1="MPG"
  # izeejas faila paplašinājums
  pap2="avi"
  # ls *.$pap1 un ls *.$pap2 norāda failu atlases un pārbaudes kritērijus, lielie un mazie burti tiek ņemti vērā
  for i in $( ls *.$pap1 ); do
      echo item: $i
      if ( ls $i.$pap2 ); then
  echo "Jau ir gatavs"
  continue
      else
  # izpildāmā komanda, izmantojot $i kā apstrādājamā faila vārdu, piemēram:
  mencoder -idx -oac mp3lame -ovc lavc -vf yadif=3,mcdeint=1,framestep=2 -lameopts abr:q=5 -lavcopts vcodec=mjpeg -ffourcc MJPG $i -o $i.$pap2
      fi

  done

  un saglabā failu.

 4. Tā kā video apstrādi parasti veic uz jaudīgiem datoriem ar 2 vai vairākiem procesoriem, lai tos visus noslogotu izveido tik daudz skriptu do_all.sh do_all1.sh, u.t.t, cik ir procesoru.
 5. Lai failu atlasi konvertēšanai būtu veikt vieglāk, izejas failam liek klāt jaunu paplašinājumu iepriekšējo nenovācot. Piemēram, ieejas fails aa.ogg kļūst par aa.ogg.avi utt. Tas arī ļauj izsekot, konvertēšanas "trasi" (veikšanas kārtību).

Lietoto konvertēšanas failu paraugus varat skatīt pielikumā: bin.tgz.

Saites


  
Tags Multivide Konvertēšana Rīki Linux Video Rediģēšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-07-29 04:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License