Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tiny Tiny RSS serveris

Tiny Tiny RSS ir RSS agregators, kas darbojas uz tīmekļa servera.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Izpilda komandu:

  sudo apt-get install tt-rss

Izstrādes versijas uzstādīšana

 1. Uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install php-curl php-mysql php-mbstring php-xml
 2. Iespējo apache cgi moduli:

  sudo a2enmod cgi
 3. Pārstartē Apache:

  sudo systemctl restart apache2
 4. Savāc Ttrss failus:

  cd /var/www
  git clone https://tt-rss.org/git/tt-rss.git ttrss
 5. Izveido (piemēram, MySQL) datu bāzi:

  mysql -uroot -p
  CREATE DATABASE ttrss CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  create user 'ttrss'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ttrss';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON ttrss.* TO 'ttrss'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
 6. Nomaina failu īpašnieku un grupu uz www-data:

  chown -R www-data:www-data /var/www/ttrss
 7. Pievieno cron uzdevumu, izveidojot failu /etc/cron.d/ttrss ar sekojošu saturu:

  */30 * * * * www-data /var/www/ttrss/update.php --feeds --quiet

Lietošana

 1. Atver saiti http://localhost/ttrss/install un izpilda uzstādīšanas vedņa rīkojumus.

Kļūdu novēršana

Skipping invalid byte(s) in input stream!

Pārlūkprogrammā atverot sākuma logu netiek atgriezti nekādi dati, un failā /var/log/apache2/error.log failā parādās kļūda

 [xml2enc:error] [pid ...] [client ...] AH01444: Skipping invalid byte(s) in input stream!
 1. Failā /etc/apache2/sites-enabled ttrss mapei pievieno papildu nosacījumus:

      <Directory /var/www/ttrss/>
          SetOutputFilter INFLATE;proxy-html;DEFLATE
      </Directory>
 2. Pārstartē Apache

Bufera kļūda

...Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/ttrss/config.php:196) in /home/www/ttrss/lib/accept-to-gettext.php on line 178...
 1. Failā /etc/php7.4/apache2/php.ini izmaina rindu:

  output_buffering = Off

  uz

  output_buffering = On
 2. Pārstartē Apache

Sesijas kļūda

Ja, lietojot dinamisku IP adresi parāda kļūdu: Session failed to validate (incorrect IP)

Failā .../ttrss/config.php izmaina rindu no 1 uz 0

config.php: define('SESSION_CHECK_ADDRESS', 0);

Barotnē (kas, piemēram, izmanto Feedburner) neatjaunojas dati

Iespējams, ka Google, vadoties no pārlūka aģenta, piegādā nepareizus/salauztus/neaktuālus datus.
Izmaina barotņu parsera aģenta iestatījumus. Ja izmanto Simplepie, tad failā ../ttrss/lib/simplepie/simplepie.inc rindu:

define('SIMPLEPIE_USERAGENT', SIMPLEPIE_NAME . '/' . SIMPLEPIE_VERSION . ' (Feed Parser; ' . SIMPLEPIE_URL . '; Allow like Gecko) Build/' . SIMPLEPIE_BUILD);

nomaina uz

define('SIMPLEPIE_USERAGENT', "Unknown");

Saite


  
Tags Serveris Tīmeklis Linux
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-03-17 14:37
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-14 13:52
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License