Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Awstats tīmekļa žurnāla analizators

Awstats ir interneta servisu statistikas rīks, kas datus vāc no serveru (www, ftp) žurnālu failiem.

Uzstādīšana

 1. Uzstādā awstats:

  apt-get install awstats
 2. Iespējo apache cgi moduli:

  sudo a2enmod cgi
 3. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto, piemēram, sekojošas rindas:

  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=1
  SiteDomain="odo.lv"
  AllowFullYearView=3
  SkipHosts="localhost 127.0.0.1 ::1 REGEX[.*odo\.lv$|.*pingdom\.com.*]"
  SkipFiles="REGEX[(^\/server-status|^\/xwiki\/bin\/ssx|^\/xwiki\/bin\/jsx)]"
 4. Aktivizē statistikas vācēju manuāli:

  su -c '/usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=hostname -update'
 5. Izmaina /etc/cron.d/awstats faila rindas no www-data uz root sekojoši:

  MAILTO=root
  */10 * * * * root [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh
  # Generate static reports:
  10 03 * * * root [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh
 6. Papildina /var/www/robots.txt failu ar rindu:

  Disallow: /cgi-bin/
 7. Atver statistikas pārskatus ar pārlūkprogrammu http://localhost/cgi-bin/awstats.pl

Papildu moduļu ieslēgšana

Papildu informācija par mītnēm

 1. Ja nepieciešams, uzliek Perl moduļus (skatīt /etc/awstats/awstats.conf komentārus) un ar apt-cache search sameklē atbilstošu pakotni:

  apt-get install libgeo-ipfree-perl libnet-xwhois-perl
 2. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

  LoadPlugin="geoipfree"
  LoadPlugin="hostinfo"

Latviešu valoda

 1. Uzliek Perl moduļus:

  apt-get install libencode-perl 
 2. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

  LoadPlugin="decodeutfkeys"
  Lang="lv"

Daudzvalodu atbalsts

 1. Ja tikai vēlas nomainīt 8-bitu kodējumu:
  1. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

   Lang="en"
  2. Pieliek papildu rindu faila sākumā pēc komentāriem /usr/share/awstats/lang/awstats-en.txt:

   PageCode=utf-8

IPv6 atbalsts

 1. Uzstāda papildu Perl bibliotēkas:

  apt-get install libnet-ip-perl libnet-dns-perl
 2. Faile /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindu:

  LoadPlugin="ipv6"

Apache Proxy likumi

 • Ja izmanto Apache proxy moduli (piemēram, XWiki vietrāžu īsināšanai, pievieno papildu likumus:

  #Awstats
  RewriteRule ^/awstats - [L]
  RewriteRule ^/awstats-icon - [L]
  RewriteRule ^/cgi-bin - [L]
  ...
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/

Pieteikšanās ar paroli

 1. root lietotājs failā /etc/apache2/sites-available/default (un, ja nepieciešams, .../ssl) izmaina <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> sadaļu:

  ...
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
      AllowOverride None
      Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
      Order allow,deny
      Allow from all
      AuthType Basic
      AuthName "Awstats Web Statistics"
      AuthUserFile /etc/apache2/awstats-passwd
      Require valid-user
    </Directory>
  ...
 2. Izveido paroles failu:

  htpasswd -c /etc/apache2/awstats-passwd student

  un divas reizes ievada lietotāja paroli 

 3. Pārstartē Apache:

  systemctl restart apache2

Saites


  
Tags Linux Serveris Statistika
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 09:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-14 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License