Lapas par biznesa modelēšanu

Saturs

BPM organizācijas

 • OMG
  (Object Management Group) — vadošā pasaules organizācija (konsorcijs) objektorientētas modelēšanas un programmēšanas jomā. OMG vada UML (Unified Modeling Language) izstrādi un piedalās MDA (Model Driven Architecture) standartu izstrādē.
 •  BPMI 
  (Business Process Management Initiative) nodarbojas ar e-biznesa un e-komercijas standartizēšanu. Izstrādājuši biznesa procesu apraksta BPML (Business Process Modeling Language) valodu (XML shēmu) un grafisko notāciju (modelēšanas valodu) BPMN (Business Process Modeling Notation).
 • ebPML
  nodarbojas ar biznesa procesu valodu analīzi un to izmantošanu e-biznesā. Uzmanību pievērš galvenokārt web servisiem, un uz XML shēmām (definīcijām) bāzētām valodām.
 • WfMC
  (The Workflow Management Coalition) ir organizācija, kas nodarbojas ar darba plūsmas pārvaldības (workflow) standartu izstrādi. Tieši darba plūsmas pārvaldības shēmas bija pirmie biznesa modeļi. Tagad biznesa modelēšanas joma ir kļuvusi plašāka un WfMC ir zaudējusi vadošo lomu biznesa modelēšanā. WfMC uztur XPDL (XML Process Definition Language) izstrādi.
 • JOT
  (Journal of Object Technology) tiek publicēti rakstu krājumi par objektorientēto modelēšanu, programmēšanu u.tml.
 • MDSD
  (Model Driven Software Development) ir vieta, kurā atrodama informācija par domēnu-specifisku programmu izstrādi, metamodelēšanu, koda ģenerēšanu u.tml.
 • BPTrends
  Biznesa procesu pārvaldības jaunumi, rīku, sistēmu un standartu apskats.

Modelēšanas valodas

Saites ir dotas galvenokārt uz grafiskajām modelēšanas valodām.

 • UML
  (Unified Modeling Language) ir grafisko valodu kopa, kas ļauj modelēt visdažādākos biznesa un programmatūras izstrādes aspektus. UML ir uz metamodelēšanu balstīta valoda. Tas nozīmē, ka katrs modelējamais apgabals tiek aprakstīts vairākos abstrakcijas slāņos (layers). Metamodelēšanas paņēmienus/valodu apraksta MOF (Meta Object Facility) standarts. Dažādus papildus ierobežojumus norāda OCL (Object Constraint Language) valodā. UML klašu diagramma (Class Diagram) ir objektorientētas modelēšanas/programmēšanas pamats. Ar klašu diagrammu apraksta programmas dizainu (modeli), no kura automātiski veido programmas kodu. To sauc par modeļa vadāmu arhitektūru (MDA).
 • IDEF
  ir cēlies no diviem saīsinājumiem — Air Force program for Integrated Computer-Aided
 • Manufacturing (ICAM), kas izstrādāja ICAM definēšanas valodu — ICAM Definition jeb IDEF. IDEF ir vairāku valodu grupa (IDEF 0,1,3,4,5), kas apraksta dažādus modelēšanas aspektus. Biežāk izmantotās ir IDEF 0 un IDEF 3. IDEF 0 ir UML lietojumu gadījumu (Use Case) diagrammu analogs, bet IDEF 3 ir UML aktivitāšu diagrammas analogs.
 • ORM
  (Object Role Modeling) ir alternatīva UML klašu diagrammai.
 •  
  (Business Process Modeling Language) ir alternatīva UML aktivitāšu diagrammai. BPML faktiski ir modelēšanas valodas definīcija (XML shēma), kas apraksta biznesa procesu. Praktiskai biznesu procesu modelēšanai izstrādāta BPMN (Business Process Modeling Notation) valoda. BPQL (Business Process Query Language) valoda ir biznesa procesu pārvaldības valoda (interfeiss) procesu pārvaldības sistēmas vadībai.
 • XPDL
  ir uz XML bāzēta modelēšanas valoda, ko izstrādājusi WfMC. Tā tiek izmantota sistēmās, kuru izstrāde ir sākusies ar klasisko darba plūsmas pārvaldību (bezpapīra dokumentu apstrāde).
 • GRAPES-BM
  ir biznesa modelēšanas valoda, ko izstrādāja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts. Valoda tika izstrādāta laikā, kad pastāvēja UML 1.3, kurā biznesa procesu aprakstīšanai izmantoja stāvokļu automātu (state machine), kura modelēšanas un izpildes iespējas bija nepietiekošas. GRAPES-BP ir tagadējās UML 2.0 aktivitāšu diagrammas analogs. MOLA arī ir izstrādāta LU MII, bet tā nav tieši domāta modelēšanai, bet gan modeļu transformācijai.
 • Uz e-biznesu orientētās valodas (ne tikai grafiskās) ir aprakstītas ebPML lapā.
 • Kā jaunu iniciatīvu var minēt DSL (Domain Specific Language, t.i. domēnam specifisku) valodu izstrādi konkrētām biznesa jomām (lielākoties t.s. iegultajām sistēmām — telekomunikācijās un sadzīves elektronikā, mašīnbūvē, medicīnā). Tomēr šobrīd, šādu valodu standartizācijai un semantikas izpētei, tik un tā piemērotākā liekas UML un MOF pieeja (jo vairumu šo valodu var aprakstīt ar UML profiliem).

Mācību materiāli

Modelēšanas rīki

Atkarībā no modelēšanas rīka iespējām, to var uzskatīt par biznesa modelēšanas vai programmatūras izstrādes rīku. Jaudīgi rīki parasti nodrošina gan dažas biznesa modelēšanas, gan programmatūras izstrādes funkcijas.

Biznesa modelēšanas rīki

Biznesa modelēšanas rīkiem ir svarīgi:

 • uzņēmuma (organizatoriskās struktūras), resursu un darbību attēlošana dažādos skatos
 • metodika (valodas, diagrammas, šabloni) augšminēto skatu modelēšanai
 • uzņēmuma darbības mērīšana praktiskās izpildes gaitā un/vai simulācija (vai pat animācija)

Dažādu modelēšanas rīku saraksts ir dots

Skatīt vairāk: BiznesaModelesanasRiki.pdf (627K, FTP).

Programmatūras izstrādes rīki

Programmatūras izstrādes rīkiem ir svarīga:

 • programmatūras statiskā modeļa (parasti UML klašu diagrammu) zīmēšana un koda ģenerācija
 • koda analīze (reversā inženierēšana) un sinhronizācija ar statisko modeli
 • programmatūras dinamikas modelēšana (aktivitāšu, laika, procesu diagrammas)
 • programmatūras novietošana (deployment) izpildes vidē

Programmatūras izstrādes rīki

 • Eclipse ir viens no vadošajiem atvērtā koda projektiem Java u.c. valodu objektorientētas izstrādes vides (IDE – Integrated Development Environment) projektiem.
 • EMF bibliotēka nodrošina uz metamodeli balstītas krātuves pārvaldību (realizējot EMOF 2.0 — Essential MOF — funkcijas).
 • GEF bibliotēkas nodrošina grafiskajam redaktoram nepieciešamās funkcijas, kā krātuvi izmantojot EMF.
 • Omondo redaktors ir izstrādāts uz EFM un GEF bibliotēku bāzes.
 • GMT projektā tiek izstrādās modeļu transformācijas rīks. Skat. arī QVT un MOLA

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-11-23 03:02
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License