wip.png

Šī ir dokumenta darba versija! Pamanītās kļūdas varat labot šajā dokumentā vai ierakstīt komentāros dokumenta beigās.

Ievads

Šis dokuments apskata: kā tiek definēti nodokļi, kāda ir to automātiskās pielietošanas loģika un kāds ir rezultāts pēc tam, kad dokumenti (kā, piemēram, rēķini) tiek apstrādāti.

 • Nodokļu definēšanas un lietošanas darbplūsma ietver sekojošus soļus; 
 • Izveidot nodokļu kategorijas.
 • Izveidot nodokļu likmes šajās kategorijās (iespējams hierarhiskā veidā).
 • Piesaistīt preces pie nodokļu kategorijām.
 • Izveidot Darījumpartneru (DP) nodokļu kategorijas, ja tas nepieciešams.
 • Piesaistīt šīs DP nodokļu kategorijas partneriem (kā piegādātājiem/kreditoriem vai pircējiem).
 • Piesaistīt DP nodokļu kategorijas pie nodokļu likmēm.

Nodokļu definēšana

Apskats

Openbravo ir trīs svarīgi nodokļu jēdzieni:

 • nodokļu kategorijas,
 • nodokļu likmes, 
 • darījumpartneru nodokļu kategorijas

Nodokļu kategorija sagrupē līdzīgās nodokļu likmes.

Nodokļu likmei obligāti jāpieder kādai nodokļu kategorijai un tā neobligāti var piederēt DP nodokļu kategorijai. Kad izveido jaunu preci, tai jānodefinē piemērota nodokļu kategorija. Kad aizpilda dokumenta logu, precēm, kas tiks pievienotas rēķinam, tiks piesaistītas noteiktas nodokļu likmes. Tas atļauj dažādām precēm piesaistīt dažādās nodokļu likmes.

Papildus, viena vai vairākas nodokļu likmes var tikt definētas noteiktam darījumpartnerim, izmantojot darījumpartneru nodokļu kategorijas. Tad, ja izveido jaunu dokumentu, un ja izvēlētais darījumpartneris ir ar darījumpartnera nodokļu kategoriju, sistēma precei rēķinā piemēros vienu no šīm nodokļu likmēm.

Nodokļu kategorija

Nodokļu kategorija piedāvā veidu, kā sagrupēt un pārvaldīt līdzīgas nodokļu likmes. Piemēram, Pārdošanas nodokli vai PVN 16%. Katra nodokļu likme un katra prece ir kādā nodokļu kategorijā, tāpēc, kad pasūtījumā vai rēķinā tiek izvēlēta prece, tai tiek piesaistīts nodoklis ar tādu pašu nodokļa kategoriju. Vēlāk mēs apskatīsim kā Openbravo izvēlas vienu vai otru likmi no pieejamajām nodokļu likmēm no tās pašas nodokļu kategorijas.

DP nodokļu kategorija

Darījumpartnera nodokļu kategorija tiek lietota, lai definētu nodokļu kategorijas, kas ir piesaistītas vienam vai vairākiem konkrētiem darījumpartneriem. Darījumpartneris var būt un var nebūt piesaistīts darījumpartnera nodokļu kategorijai. Turklāt, darījumpartnerim var būt tikai viena darījumpartnera nodokļu kategorija, vai tikai viena kā piegādātājam un vēl viena kā pircējam. Darījumpartnera nodokļu kategorija var tikt saistīta ar nodokļiem (likmēm). Nodoklis ar darījumpartnera nodokļa kategoriju tiks pielietots tikai partneriem tajā pašā kategorijā. Ja nodoklim nav definēta darījumpartnera kategorija, tas tiks piemērots jebkuram partnerim.

Šādā veidā jūs izveidojat īpašos nodokļus, kas tiks pielietoti noteiktiem darījumpartneriem.

Nodokļa likme

Šis logs tiek lietots, lai definētu nodokļus. Katra nodokļa likme ir kādā nodokļu kategorijā, un katrai nodokļu kategorijai ir iespējams definēt vairāk nekā vienu nodokļa likmi.

Nodokļu likmes ir vienīgie pielietojamie nodokļi precēm. Kad mēs izveidojam jaunu dokumentu un tam pievienojam preci, sistēma noteiks kurš nodoklis ir piemērojams dotajai precei, darījumpartnerim, valstij, un reģionam. Lietotājs var paturēt šo izvēli, vai izvēlēties citu nodokļa likmi. Citām precēm var būt arī citas nodokļu likmes. Noklikšķinot uz dokumenta cilnes „Nodoklis” ir redzams precēm pielietoto nodokļu apkopojums, sagrupēts pa nodokļu likmēm.

Nodokļa likme var tikt definēta kā vienkāršs nodoklis (pielietojot tikai vienu nodokli) vai kā summārā tipa nodoklis, pēdējā gadījumā vienlaicīgi tiek pielietoti vairāki nodokļi. 

Nodokļa konfigurācija tiek veikta aizpildot sekojošus laukus.

 • Nosaukums (obligāts): Nosaukums nodokļa likmei.
 • Apraksts: Apraksts nodokļa likmei.
 • Spēkā no (obligāts): Pirmā diena, no kuras nodokļa likme būs spēkā. Kad nodokļi tiek automātiski pielietoti, pielietotais nodoklis ir ar visnesenāko datumu.
 • Kaskāde: Šis lauks tiek lietots summāra tipa nodokļiem. Ja tas netiek izvēlēts, nodokļu aprēķināšanas bāze būs pamata cena, bet, ja tas tiek izvēlēts, bāze būs cena pēc iepriekšējo nodokļu pielietošanas.
 • Rindas nr.: summārā tipa nodoklim, tā ir atkarīgo nodokļu pielietošanas secība.
 • Nodokļa kategorija (obligāts): Tā ir nodokļa kategorija, kurā tiek iekļauts nodoklis
 • Apkopojumlīmenis: Ja lauks tiek atzīmēts, nodokļa likme tiek definēta kā summārais nodoklis, kam ir atkarīgie nodokļi: apakšnodokļi. Ja nodoklim nebūs apakšnodokļu, tam nevajadzētu atzīmēt lauku Apkopojumlīmenis.
 • Summārā nodokļa likme: Tā ir atsauce uz summārā tipa nodokli. Šis lauks tiek parādīts tikai tad, ja nodoklim nav atzīmēts Apkopojumlīmenis. Ja lauks „Summārā nodokļa likme” nav atstāts tukšs, dotais nodokļa tips nevar tikt tieši pielietots; tikai pilns koks — summārais nodoklis ar visiem tā apakšnodokļiem, var tikt pielietots. 
 • Nodokļbrīvs: Nodokļi, kas atzīmēti kā nodokļbrīvi, tiek pielietoti tikai tad, ja dokumenta darījumpartnerim ir atzīmēts lauks „Nodokļbrīvs”.

Pārdošanas/iepirkšanas tips: Definē, kāda darījuma tipam nodoklis tiks pielietots (Pārdošanas, Iepirkšanas vai abiem).

 • Likme (Obligāts): Procents no bāzes cenas, kas sastāda nodokli.
 • DP nodokļu kategorija: Ja šis lauks nav atstāts tukšs, nodoklis tiks pielietots tikai tiem darījumpartneriem, kam ir tāda pati kategorija, kā nodoklim (piegādātājam vai pircējam, atkarībā no iestatījuma).
 • Valsts un reģions (no un uz): Nodokļiem, kas tiek pielietoti noteiktās ģeogrāfiskās zonās. Ja ir tikai viena zona, tā tiek ierakstīta galvenes laukos, un ja ir vairāk par vienu — tiek lietota nodokļu zonu cilne. 

Ir pielietojamas un nepielietojamas nodokļu likmes. Tas nozīmē, ka dažas nodokļu likmes var tikt tieši pielietotas un citas tiek lietotas, lai definētu pielietotajamās. Pielietojamie nodokļi ir tie, kuriem atzīmēts Apkopojumlīmenis, un tie, kuriem nav atzīmēts Apkopojumlīmenis, bet nav norādīts summārais nodoklis (vienkāršajiem nodokļiem nevajadzētu atzīmēt lauku Apkopojumlīmenis) Nepiemērojamie nodokļi ir tie nodokļi, kam ir norādīta atsauce uz summāro nodokli. 

Piemēri

Vienkāršais nodoklis izskatās šādi: 

fig01.png
 Pirmajā rindā, ir nodokļu kategorija, kas piesaistīta precei. Otrajā rindā ir pielietotā nodokļa likme.

Piemērs ar summāro nodokli izskatās šādi:

fig02.png
 Šajā piemērā Standarta PVN + Ieturējums (nodokļa kategorija) ir Nodokļa kategorija, bet visas pārējās rindas ir nodokļu likmes. Pirmais likmju rindās ir pielietojamais nodoklis (Standarta PVN + ieturējums), un tas ir summārais nodoklis, kam ir divi apakšnodokļi. Šīs rindas likme (1%) tiks lietota, lai aprēķinātu aptuveno summu, kas sastāda nodokli, kad tas tiek pielietots. Pārējās divas rindas ir pirmās rindas apakšnodokļi, kas satur summārā nodokļa detaļas. Tie ir „nepielietojami”: tie nevar tikt pielietoti dokumentā atsevišķi, tos jāpielieto, kā grupu. Šīs rindas tiek lietotas, lai aprēķinātu faktisko nodokļu summu, tad, kad tiek apstrādāts dokuments. Tā kā tiem „Kaskāde” nav atzīmēta, abi nodokļi tiks pielietoti dokumenta rindas pamatsummai. 

Ja nodoklim tiek atzīmēts Apkopojumlīmenis, tam vajadzētu būt vismaz vienam apakšnodoklim, citādi nodoklis būtu pielietojams, bet, kad tiktu paveikta apstrāde, tam neizveidotos apakšnodokļu dati. 

Nodokļu pielietošana

Nodokļi tiek pielietoti pasūtījumos un rēķinos. Šajā procesā ir divi soļi:

 • piesaistīt vēlamo nodokli rindai un apstrādāt dokumentu,
 • pielietojot nodokli un aprēķinot faktisko summu. 

Nodokļu piemērošana pēc noklusējuma

Kad dokumenta rindā (pasūtījumā vai rēķinā) tiek izvēlēta prece, šai rindai tiek piesaistīts noklusētais nodoklis. Ievērojiet, ka var arī manuāli izvēlēties nodokli, kuru piesaistīt rindai. Noklusētais nodoklis tiek iegūts no C_GetTax DB procedūras. Noteikumi, kuriem seko šī procedūra ir sekojoši:

Pārdošanas darījumiem ar piesaistītiem projektiem, ja projektam ir nodokļu likme šī nodokļu likme tiks piemērota (gadījumā, ja tiek izveidots projekta pasūtījums). Šādā gadījumā nodoklis tiek ņemts tieši no projekta pasūtījuma rindas. 

Pārdošanas darījumiem, ja darījumpartneris ir atzīmēts kā nodokļbrīvs, izvēlētais nodoklis būs tas, kas atzīmēts, kā nodokļbrīvs ar nesenāko datumu attiecībā pret pasūtījuma vai rēķina datumu.

Citādi, nodoklis tiek izvēlēts no tiem, kas definēti tajā pašā nodokļu kategorijā, kā prece rindā. Nodokļi ar definētu darījumpartneru nodokļu kategoriju var tikt pielietoti tikai darījumpartneriem ar tādu pašu nodokļu kategoriju (piegādātājam vai pircējam). Ja nodoklim nav darījumpartnera nodokļu kategorijas, tas var tikt pielietots jebkuram partnerim (ar vai bez piesaistītas nodokļu kategorijas). Ja eksistē nodoklis, kas ir ar darījumpartnera nodokļu kategoriju un otrs bez tās, abi var tikt pielietoti, taču tiks izvēlēts tas nodoklis, kuram ir darījumpartnera nodokļu kategorija. Papildus tam tiek ņemtas vērā „uz” un „no” atrašanās vietas. Sākotnēji tiek izvēlēti nodokļi, kas definēti tuvākiem reģioniem (ja viens nodoklis ir reģionam un otrs valstij, tad tiks izvēlēts nodoklis, kas domāts reģionam). Šī informācija tiek piesaistīta nodokļu likmei, izmantojot “Nodokļu zonu” cilni. Nodokļi tiek pielietoti ņemot vērā, vai tie definēti, kā Pārdošanas, Iepirkšanas vai Abu veidu nodokļi.

Kad tiek izvēlēts nodoklis ( noklusētais vai kāds cits lietotāja izvēlēts), SL_Order_Tax vai SL_Invoice_Tax izsaukumos tiek aprēķināta aptuvenā summa. Ja nodoklim ir atzīmēts Apkopojumlīmenis, aprēķins tiks veikts izmantojot summāro likmi, neizvēršot to un neizmantojot reālās vērtības no tā apakšnodokļiem. Papildus, informācijai c_order_tax un c_invoice_tax tabulas tiek aizpildītas ar nodokļiem. Faktiskā summa tiek aprēķināta tikai tad, kad dokuments tiek apstrādāts.

Kad izveido jaunu rēķinu, ir iespējams ierakstīt nodokļus manuāli un tos neatzīmēt, kā “Pārrēķināt”. Šādā gadījumā nodokļi tiks pielietoti summai, kas ierakstīta rēķina nodokļu cilnē un netiks veikta pārrēķināšana, kad rēķins tiks apstrādāts. Gadījumā, ja nodoklis rēķinā tiek atzīmēts kā pārrēķināms, un ja nodokli rediģēs manuāli visas izmaiņas tiks pazaudētas pēc tam, kad rēķins tiks apstrādāts. Tas ir tāpēc, ka rēķina nodokļu summa tiek pārrēķināta. Neatzīmētie nodokļi netiek piesaistīti nevienai rēķinu rindai, pretēji pārrēķināmiem, kas tiek. Tāpēc, kad nodoklis tiek izveidots no rindas, tas tiks atzīmēts kā pārrēķināms. Ja tas ir izveidots manuāli, tas netiks atzīmēts un tā summa nebūs atjaunināma.

Nepārrēķināmie nodokļi ir noderīgi rēķinos, kas iekļauj nodokļu rindas bez precēm. 

Piemēram, tas var tikt lietots importētām precēm: šīm precēm parasti ir rēķins, kas ir nodokļbrīvs un vēl viens rēķins, ko izveidojis muitas brokeris bez precēm, bet ar nodokļu summu iesūtītajām precēm.

Faktiskās summas aprēķināšana

Kad šie dokumenti tiek apstrādāti (c_order_post un c_invoice_post), tiek aprēķināti faktiskie nodokļi un summas balstoties uz izvēlētajiem nodokļiem (ja tie ir atzīmēti kā “Pārrēķināt”) sekojot šīm norādēm:

Katrs nodoklis C_OrderTax vai C_InvoiceTax tabulā tiek izdzēsts, jo nodokļi šajās tabulās pirms dokumenta apstrādes ir tikai informācijai un var būt neprecīzi.

Jauna rinda tiek izveidota C_OrderTax vai C_InvoiceTax tabulā katram atšķirīgajam nodoklim pielietotam dokumenta rindās (katrai nodokļa likmei būs tikai viena nodokļu rinda). Nodokļa summa tiek aprēķināta no to rindu pamatsummas, kas piesaistītas šim nodoklim.

Nodokļiem, kas definēti kā summāri tiek ievietota jauna rinda katram tā apakšnodoklim un summa tiek aprēķināta ņemot vērā vai apakšnodokļi ir vai nav kaskādēti.

Tags:
Created by Ivars Binerts on 2010-03-10 07:04
Last modified by Administrator on 2016-04-02 15:05
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License