Satura un zināšanu pārvaldība viki sistēmās

Ja interesē īsāka kursa materiāli ar lekciju pierakstiem, skatiet XWiki pamati.

Kursa apraksts

Kursa nosaukums Satura un zināšanu pārvaldība viki sistēmās
Kursa kods DatZxxxx
Zinātnes nozare Datorzinātne
Kredītpunkti 2
ECTS kredītpunkti 3
Kopējais auditoriju stundu skaits 32
Lekciju stundu skaits 16
Kursa apstiprinājuma datums 
Atbildīgā struktūrvienība Datorikas nodaļa

Kursa izstrādātājs: Dr. dat. Valdis Vītoliņš

Kursa anotācija

Kursa mērķis — dot izpratni zināšanu un satura pārvaldībā. Nodrošināt prasmi ieviest, izmantot un uzturēt tīmekļa viki kā satura un zināšanu pārvaldības sistēmu.

Kursa apmeklēšanai ir nepieciešamas vispārīgas priekšzināšanas datortīkla un tīmekļa darbībā, minimāla pieredze dažādās operētājsistēmās (ieskaitot Linux), datu analīzē un programmēšanā.

Rezultāti

Pabeidzot kursu, studenti pratīs uzstādīt un lietot tīmekļa bāzētu viki sistēmu, noskaņot un pielāgot to atbilstoši konkrētām lietotāju (uzņēmuma/organizācijas) vajadzībām. Studenti spēs pārraudzīt sistēmu un nodrošināt tās uzticamu darbību.

Kursa plāns

 1. Kas ir dati, kas ir informācija (saturs), kas ir zināšanas? Strukturēta un nestrukturēta informācija. Daļēji strukturēta informācija. Satura un zināšanu pārvaldība, satura un zināšanu pārvaldības sistēmas.
 2. Viki sistēmas. Vienlietotāja viki (Zim) un daudzlietotāju viki (MediaWiki, Xwiki). Tīmekļa bāzētas viki sistēmas. Sistēmu atkarības. LAMP steks. Xwiki satura pārvaldības sistēmas uzstādīšana.
 3. Forma un saturs. Satura elementi: termini un definīcijas, fakti un metodes, virsraksti, satura rādītāji, atsauces, pielikumi u.tml. Formas elementi: izcēlumi, atkāpes, iezīmes, tabulas un attēli. Marķējumu valodas. Xwiki dokumentu sintakses. Neformēta teksta un WYSIWYG redaktori.
 4. Zināšanu dokumentēšanas pamatmetodes. Analīze (top-down pieeja) un sintēze (bottom-up pieeja). Zināšanu strukturēšana un reorganizācija (refaktorings). Dokumentācijas un tās noformējuma izstrāde, stila vadlīnijas.
 5. Xwiki satura pārvaldības sistēmas objekti un pamatjēdzieni. Dokumenti un dokumentu metadati (autors, virsraksts, datums). Satura izmaiņu un versiju kontrole. Dokumentu vietas, navigācija, paneļi, izskats un stili.
 6. Xwiki sistēmas pārvaldība. Daudzvalodu atbalsts. Drošības pārvaldība: žurnalēšana, lietotāju un grupu pieejas tiesības. Pielikumu saglabāšana un pilnā satura meklēšana. Datu imports un eksports. Servera veiktspējas pārraudzība.
 7. Sistēmu izstrādes metodes. Unikālu sistēmu izstrāde un esošu sistēmu pielāgošana. Pakotņu izstrāde (packaged development). "Vieglās" un "smagās" pielāgošanas metodes.
 8. Satura integrācija. Dinamiska satura izveide. Skriptu valodas. Velocity un Groovy programmēšanas valoda un Xwiki makrosi. Satura iekļaušana, kopēšana un replicēšana. Tīmekļa mikšļu izveide.
 9. Strukturētas informācijas apstrāde un pielāgotu risinājumu izstrāde. Xwiki arhitektūra, datu bāzes struktūra un datu tipi. Pielāgoti Xwiki objekti un klases.
 10. Pielāgotu risinājumu daudzvalodība. Resursu failu pārvaldība. Datu rezerves kopēšana un atjaunošana. Sistēmas atjaunošana un datu migrācija.
 11. Satura attēlošana dinamiskā veidā un drukātos nesējos. PDF ģenerēšana ar Apache FOP un satura importēšana ar LibreOffice Server.
 12. XWiki sadarbība ar ārējām lietojumprogrammām: RDF, JSON datu eksports.
 13. Informācijas meklēšana un zināšanu bāzes veidošana. Failu formāti, simbolu kodēšanas veidi un pilnā teksta meklēšana. Apache Solr satura indeksēšanas un meklēšanas sistēma.
 14. Informācijas kategorizēšanas un klasificēšanas metodes. Informācijas "daudzšķautņainība": atslēgvārdi, tagošana un "daudzšķautņainā meklēšana" (faceted search).
 15. Satura sindikācija un agregācija. RSS un Atom ziņu barotnes.
 16. Vienranga informācijas meklēšanas un indeksēšanas rīki. Sadalītās heša tabulas, Yacy meklēšanas sistēma. Cenzēšana, saišu un satura kvalitātes pārvaldība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

 1. Izpildīti patstāvīgie darbi (80%).
 2. Eksāmens (20%).

Papildu materiāli

Created by Valdis Vītoliņš on 2013-11-04 18:27
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-09-24 13:18
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License