Vispārēja informācija

Datortīkli I

Studiju priekšmets atbilst 3 kredītpunktiem jeb 120 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas un studentu patstāvīgās studijas sekojošā veidā:

 1. 12 60 minūšu garām ierakstītām lekcijām,
 2. 12 90 minūšu praktiskajiem darbiem klātienē,
 3. 8 patstāvīgajiem darbiem, katrs no kuriem aizņem līdz 8 stundām.

Kursā tiek izklāstīti datu pārraides tīklu principi:

 • Sakaru tīklu darbības pamatprincipi
 • Datu pakešu pārsūtīšana
 • Datu pārraides tīklu slāņi

Kursā tiek apskatīti datortīklu pamati. Tiek apskatīta signālu pārraide un IP protokols, ieskaitot IPv4 un IPv6 protokola versijas. Tiek apskatīti ar internetu saistītie protokoli (DNS un ICMP), transporta slāņu protokolos (UDP, TCP) un lietojumu līmeņa protokolos (HTTP). Tiek dots ieskats fiziskajā un saišu slānī un Ethernet tīkla saistībai ar IP (DHCP un ARP protokoli). Tiek apskatīta statiskā maršrutēšana, dažādi TCP/IP lietojumi un dažādi datu pārraides drošības aspekti: datu pārraides drošība, datu noklausīšanās un datu šifrēšana. Tiek apskatīti dažādi tīkla vandālismi: DNS un ARP "indēšana", pakalpojuma atteices uzbrukumi, izmantojot ICMP, un cīņa ar tiem.

Studiju kursa mērķi

Kursa mērķis ir dot pamatzināšanas par datu pārraides tīkliem un to darbību. Tīkla iekārtu konfigurēšanu un datu pārraides drošību.

Studiju kursa apguves organizācija, metodes un struktūra

Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskiem darbiem. Pēc katras teorētiskās lekcijas tiek organizēti praktiskie darbi klātienē, un tajos uzsāktie pētījumi un iestrādes studenti pabeidz, veicot patstāvīgos darbus.

Pēc patstāvīgo darbu veikšanas studentiem ir jāspēj izskaidrot attiecīgā teorija un praktisko darbu rezultāti.

Studiju kursa apguvē izmantojamās metodes

Kursā katra nodarbība sākas ar jauna teorētiskā materiāla pasniegšanu, kas pēc tam tiek nostiprināta un izskaidrota praktiskās nodarbības. Praktiskajās nodarbībās tiek apskatīti daži vispārīgi gadījumi, kur audzēkņi strādā gan grupās, gan pa vienam. Pēc tam patstāvīgajos darbos audzēkņiem ir jāpārbauda daži noteikti speciālgadījumi. Audzēkņi par dažādām tēmām sagatavo arī informatīvus materiālus (publicē esejas par noteiktu tēmu). Padziļinātām zināšanām audzēkņi var studēt tīmeklī pieejamus materiālus krievu un angļu valodā. Teorētiskās lekcijas tiek ierakstītas un to materiāli pēc apstrādes tiek publicēti tīmeklī.

Studiju kursa apguves prasības

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums nav obligāts. Jo teorētisko materiālu var apgūt arī neklātienē. Praktisko nodarbību laikā tiek parādīti noderīgi paskaidrojumi patstāvīgo darbu veikšanai, tāpēc to apmeklēšana ir vēlama, savukārt, lai labāk saprastu praktisko nodarbību uzdevumus, ir vēlams apmeklēt teorētisko lekciju pirms tiem. Studiju kursa patstāvīgo darbu temati

Eseju temati

 • Datu pārraides tīkls
 • Datu pārraides tīkla protokoli
 • OSI datu pārraides tīklu modelis
 • IP protokols
 • Privātie tīkli un adrešu translācija
 • IPv6 protokols un tā salīdzinājums ar IPv4 protokolu

Studiju kursa apguves kontroles jautājumi

Studiju kurs kontroles jautājumi ir iekļauti patstāvīgi veicamo darbu uzdevumos.

Studiju kursa rezultāti

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apgūšanas studenti:

 • saprot datortīklu uzbūves principus;
 • pārzina OSI modeli un tā atbilstību praksē izmantotās sistēmās;
 • pārzina lokālo un teritoriālo datu pārraides tīklu tīklu pamatus;
 • ir priekšstats par tīklu apvienošanas veidiem un datu pārraides maršrutēšanas principiem;
 • ir zināšanas par datu pārraides tīklu protokoliem;
 • pārzina datortīklu pārvaldības un tīkla administrēšanas pamatus.

Studiju kursa apguves novērtējums

Lai iegūtu sekmīgu atzīmi studentiem laicīgi jāiesniedz noteikts patstāvīgo darbu skaits. Iesniedzot daļu no pārbaudes darbiem, iegūst attiecīgu daļu no atzīmes sekojošā veidā:

UzdevumiAtzīme
11
22
33
44
55
66
77
88

Darbi netiek ieskaitīti automātiski. Ja darbā tiek konstatētas būtiskas nepilnības, kas norāda uz to, ka:

 1. darbā nav ieguldīts nepieciešamais darba apjoms,
 2. netiek pārzināts ar darbu saistītais teorētiskais materiāls,

darbs netiek ieskaitīts.

Lai iegūtu augstāku novērtējumu, studentiem jākārto eksāmens. Eksāmens jākārto arī tad, ja patstāvīgie darbi nav nokārtoti laicīgi. Eksāmena atzīme ir robežās no -1 līdz +3, tātad atkarībā no eksāmena rezultāta, gala atzīmi var gan paaugstināt, gan pazemināt.

Eksāmenā jāaizstāv patstāvīgie darbi un jāatbild uz vienu eksāmenā uzdoto tēmu. Eksāmenā var lietot papildu materiālus. Gatavošanās 30 min, atbildēšana mutiski.

Lai iegūtu maksimālo novērtējumu, sekmīgi jāaizstāv visi patstāvīgie darbi (8 balles) un labi jāatbild uz eksāmenā uzdoto tēmu (2 balles), vai jāaizstāv 7 patstāvīgie darbi (7 balles) un ļoti labi jāaizstāv eksāmens (3 balles).

Bibliogrāfiskais saraksts

Obligātie bibliogrāfiskie avoti

 1. The TCP/IP Guide
 2. Компьютерные сети и телекоммуникации
 3. TCP/IP zīmējumos

Papildus izmantojamie bibliogrāfiskie avoti

 1. Computer networking, Fall 2010
 2. Computer Networks, Fall 2007

Datortīkli II

Vispārēja informācija

Studiju priekšmets atbilst 3 kredītpunktiem jeb 120 akadēmiskajām stundām. Tās veido kontaktstundas un studentu patstāvīgās studijas sekojošā veidā:

 1. 12 60 minūšu garām ierakstītām lekcijām,
 2. 12 90 minūšu praktiskajiem darbiem klātienē,
 3. 8 patstāvīgajiem darbiem, katrs no kuriem aizņem līdz 8 stundām.

Kursā tiek izklāstīti datu pārraides tīklu principi:

 • Iekštīklu un starptīklu maršrutēšana,
 • TCP protokola detaļas, sastrēgumu vadība un kvalitātes nodrošināšana,
 • Vienranga tīklu, bezvadu tīklu, pamatprincipi,
 • Datu pārraides tīklu drošība.

Kursā tiek apskatīti padziļināti datortīklu Jēdzieni. Tiek apskatīta iekštīklu un starptīklu maršrutēšana un BGP protokols, TCP protokola realizācijas detaļas. Tiek dots ieskats daudzraides (multiraides) un plūsmas kvalitātes nodrošināšanas protokolos, bezvadu un vienranga tīklu algoritmos un to realizācijā. Tiek apskatīti šifrēšanas paņēmieni ar simetrisko un asimetrisko atslēgu, un to izmantošana datu pārraides konfidencialitātei, autentiskumam, integritātei u.tml. Tiek apskatīti tīkla drošības problēmas, botneti, pakalpojuma atteices uzbrukumi un cīņa ar tiem.

Studiju kursa mērķi

Kursa mērķis ir dot padziļinātas zināšanas par datu pārraides tīklu darbību, maršrutēšanu un tīkla iekārtu konfigurēšanu, un datu pārraides drošību.

Studiju kursa apguves organizācija, metodes un struktūra

Kurss sastāv no teorētiskām lekcijām un praktiskiem darbiem. Pēc katras teorētiskās lekcijas tiek organizēti praktiskie darbi klātienē, un tajos uzsāktie pētījumi un iestrādes studenti pabeidz, veicot patstāvīgos darbus.

Pēc patstāvīgo darbu veikšanas studentiem ir jāspēj izskaidrot attiecīgā teorija un praktisko darbu rezultāti.

Studiju kursa apguvē izmantojamās metodes

Kursā katra nodarbība sākas ar jauna teorētiskā materiāla pasniegšanu, kas pēc tam tiek nostiprināta un izskaidrota praktiskās nodarbības. Praktiskajās nodarbībās tiek apskatīti daži vispārīgi gadījumi, kur audzēkņi strādā gan grupās, gan pa vienam. Pēc tam patstāvīgajos darbos audzēkņiem ir jāpārbauda daži noteikti speciālgadījumi. Audzēkņi par dažādām tēmām sagatavo arī informatīvus materiālus (publicē esejas par noteiktu tēmu). Padziļinātām zināšanām audzēkņi var studēt tīmeklī pieejamus materiālus krievu un angļu valodā. Teorētiskās lekcijas tiek ierakstītas un to materiāli pēc apstrādes tiek publicēti tīmeklī.

Studiju kursa apguves prasības

Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums nav obligāts. Jo teorētisko materiālu var apgūt arī neklātienē. Praktisko nodarbību laikā tiek parādīti noderīgi paskaidrojumi patstāvīgo darbu veikšanai, tāpēc to apmeklēšana ir vēlama, savukārt, lai labāk saprastu praktisko nodarbību uzdevumus, ir vēlams apmeklēt teorētisko lekciju pirms tiem.

Studiju kursa patstāvīgo darbu temati

Eseju temati

 • Tīkla neitralitāte
 • Sadalītas sistēmas un vienranga tīkls
 • TCP protokols un problēmas, ko rada datu buferēšana
 • Pakalpojumu atteices uzbrukumi un cīņa ar tiem

Studiju kursa apguves kontroles jautājumi

Studiju kurs kontroles jautājumi ir iekļauti patstāvīgi veicamo darbu uzdevumos.

Studiju kursa rezultāti

Pēc sekmīgas studiju priekšmeta apgūšanas studenti:

 • saprot datortīklu maršrutēšanu,
 • pārzina adrešu translāciju,
 • ir priekšstats par vadu un bezvadu tīklu darbību, līdzībām un atšķirībām;
 • pārzina datortīklu darbību, to diagnostikas un drošības pārvaldības pamatus.

Studiju kursa apguves novērtējums

Lai iegūtu sekmīgu atzīmi studentiem laicīgi jāiesniedz noteikts patstāvīgo darbu skaits. Iesniedzot daļu no pārbaudes darbiem, iegūst attiecīgu daļu no atzīmes sekojošā veidā:

UzdevumiAtzīme
11
22
33
44
55
66
77
88

Darbi netiek ieskaitīti automātiski. Ja darbā tiek konstatētas būtiskas nepilnības, kas norāda uz to, ka:

 1. darbā nav ieguldīts nepieciešamais darba apjoms,
 2. netiek pārzināts ar darbu saistītais teorētiskais materiāls,

darbs netiek ieskaitīts.

Lai iegūtu augstāku novērtējumu, studentiem jākārto eksāmens. Eksāmens jākārto arī tad, ja patstāvīgie darbi nav nokārtoti laicīgi. Eksāmena atzīme ir robežās no -1 līdz +3, tātad atkarībā no eksāmena rezultāta, gala atzīmi var gan paaugstināt, gan pazemināt.

Eksāmenā jāaizstāv patstāvīgie darbi un jāatbild uz vienu eksāmenā uzdoto tēmu. Eksāmenā var lietot papildu materiālus. Gatavošanās 30 min, atbildēšana mutiski.

Lai iegūtu maksimālo novērtējumu, sekmīgi jāaizstāv visi patstāvīgie darbi (8 balles) un labi jāatbild uz eksāmenā uzdoto tēmu (2 balles), vai jāaizstāv 7 patstāvīgie darbi (7 balles) un ļoti labi jāaizstāv eksāmens (3 balles).

Bibliogrāfiskais saraksts

Obligātie bibliogrāfiskie avoti

 1. The TCP/IP Guide
 2. Компьютерные сети и телекоммуникации
 3. TCP/IP zīmējumos

Papildus izmantojamie bibliogrāfiskie avoti

 1. Computer networking, Fall 2010
 2. Computer Networks, Fall 2007

Created by Valdis Vītoliņš on 2011-01-12 10:33
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-07-02 21:55
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License