Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Vienkāršs maršrutētāja piemērs

Sekojošs ir iptables konfigurācijas paraugs (potenciāli nedrošs) maršrutētājam  ar:
a. fiksētu adresi (uz eth0 vai citu) aaa.bbb.ccc.ddd vai ar DHCP iegūtu adresi ārējā tīklā
a. saskarni eth1 vai tīkla adresi 192.0.0.1 un tīkla masku /24 lokālajā tīklā
  1. root lietotājs iespējo pakešu pārsūtīšanu, ievadot komandu:

    echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  2. ja izmanto fiksētu adresi, ievada komandu:

    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source aaa.bbb.ccc.ddd
  3. ja izmanto dinamiski iegūtu (DHCP) adresi, ievada komandu:

    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.0.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:37
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License