Awstats tīmekļa žurnāla analizators

Awstats ir interneta servisu statistikas rīks, kas datus vāc no serveru (www, ftp) žurnālu failiem.

Uzstādīšana

 1. Uzstādā awstats:

  apt-get install awstats
 2. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto, piemēram, sekojošas rindas:

  LogFile="/var/log/apache2/access.log"
  LogFormat=1
  SiteDomain="odo.lv"
  AllowFullYearView=3
  SkipHosts="localhost 127.0.0.1 ::1 REGEX[.*odo\.lv$|.*pingdom\.com.*]"
  SkipFiles="REGEX[(^\/server-status|^\/xwiki\/bin\/ssx|^\/xwiki\/bin\/jsx)]"
 3. Aktivizē statistikas vācēju manuāli:

  su -c '/usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=hostname -update'
 4. Izmaina /etc/cron.d/awstats failu uz sekojošu:

  MAILTO=root
  */10 * * * * root [ -x /usr/share/awstats/tools/update.sh ] && /usr/share/awstats/tools/update.sh
  # Generate static reports:
  10 03 * * * root [ -x /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh ] && /usr/share/awstats/tools/buildstatic.sh
 5. Papildina /var/www/robots.txt failu ar rindu:

  Disallow: /cgi-bin/
 6. Atver statistikas pārskatus ar pārlūkprogrammu http://localhost/cgi-bin/awstats.pl

Papildu moduļu ieslēgšana

Papildu informācija par mītnēm

 1. Ja nepieciešams, uzliek Perl moduļus (skatīt /etc/awstats/awstats.conf komentārus) un ar apt-cache search sameklē atbilstošu pakotni:

  apt-get install libgeo-ipfree-perl libnet-xwhois-perl
 2. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

  LoadPlugin="geoipfree"
  LoadPlugin="hostinfo"

Latviešu valoda

 1. Uzliek Perl moduļus:

  apt-get install libencode-perl 
 2. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

  LoadPlugin="decodeutfkeys"
  Lang="lv"

Daudzvalodu atbalsts

 1. Ja tikai vēlas nomainīt 8-bitu kodējumu:
  1. Failā /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindas:

   Lang="en"
  2. Pieliek papildu rindu faila sākumā pēc komentāriem /usr/share/awstats/lang/awstats-en.txt:

   PageCode=utf-8

IPv6 atbalsts

 1. Uzstāda papildu Perl bibliotēkas:

  apt-get install libnet-ip-perl libnet-dns-perl
 2. Faile /etc/awstats/awstats.conf.local ievieto rindu:

  LoadPlugin="ipv6"

Apache Proxy likumi

 • Ja izmanto Apache proxy moduli (piemēram, XWiki vietrāžu īsināšanai, pievieno papildu likumus:

  #Awstats
  RewriteRule ^/awstats - [L]
  RewriteRule ^/awstats-icon - [L]
  RewriteRule ^/cgi-bin - [L]
  ...
  Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
  Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
  Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
  ScriptAlias /awstats/ /usr/lib/cgi-bin/

Pieteikšanās ar paroli

 1. root lietotājs failā /etc/apache2/sites-available/default (un, ja nepieciešams, .../ssl) izmaina <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> sadaļu:

  ...
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
      AllowOverride None
      Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
      Order allow,deny
      Allow from all
      AuthType Basic
      AuthName "Awstats Web Statistics"
      AuthUserFile /etc/apache2/awstats-passwd
      Require valid-user
    </Directory>
  ...
 2. Izveido paroles failu:

  htpasswd -c /etc/apache2/awstats-passwd student

  un divas reizes ievada lietotāja paroli 

 3. Pārstartē Apache:

  /etc/init.d/apache2 restart

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-08 12:22
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2017-04-25 19:02
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License